Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN asfaltový izolační lak DK-ATN

obrázky mohou být ilustrační
asfaltovy-izolacni-lak-denbit-dk-atn.jpg
asfaltovy-izolacni-lak-denbit-dk-atn.jpg

Varianty

Kód výrobku 144507023
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
9 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
629 Kč
520 Kč
Expedice:
skladem 4 ks
ks 

Popis DEN BRAVEN asfaltový izolační lak DK-ATN 

Je bitumenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukem s přídavkem živic a chemických sloučenin vylepšujících přilnavost k různým podkladům a možnost použití na mírně vlhké podklady. Nátěr je zcela odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám. Tvoří velmi elastický ochranný nátěr.

Vlastnosti DEN BRAVEN asfaltový izolační lak DK-ATN 

  • Odolná vůči slabým kyselinám a zásadám;
  • Na suchý podklad;
  • Snadná aplikace;
  • Vynikající odolnost při deformaci podkladu;
  • Trvale plastická i při nízkých teplotách;
  • Schopen zalít mikrotrhliny;

Použití DEN BRAVEN asfaltový izolační lak DK-ATN 

  • Hydroizolace teras s následnou nadbetonovanou spádovou vrstvou;
  • K ochraně podzemních částí staveb, suterénního zdiva, základů a jímek průmyslových vod před vlhkostí a vodou;

Soubory ke stažení

 GHS07-Dráždivé látky               GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví                      GHS02-Hořlavé látky

 

GHS07-dráždivé látky     GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví       GHS02-hořlavé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů

dot