Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN čistič PUR pěny Silver line 500 ml SL /40410SL/

Pro snadné čistění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou PU pěnou.

obrázky mohou být ilustrační
0_Cistic-pur-peny-SL.jpg
0_Cistic-pur-peny-SL.jpg
Kód výrobku 144500102
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
0.50 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
102 Kč
84 Kč
Doporučená cena vč. DPH
125 Kč
Expedice:
skladem 52 ks
ks 

Popis DEN BRAVEN čistič PUR pěny Silver line 500 ml SL /40410SL/

Pro snadné čistění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou. Směs rozpouštědel a hnacího média. Hnací plyn neobsahuje freony.

Vlastnosti DEN BRAVEN čistič PUR pěny Silver line 500 ml SL /40410SL/

  • Rychle rozpouštějící;
  • Nezanechává lepivý film;
  • Odstraňování zbytků nevytvrzené polyuretanové pěny;
  • Čištění ventilů a aplikačních častí NBS pistolí na polyuretanovou pěnu;
  • Multifunkční – s aplikátorem odstraňování zbytků PU pěny ze znečištěných materiálů;

Soubory ke stažení

 
Signální slovo: Nebezpečí

H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P261 35Zamezte vdechování aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

dot