Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN impregnace na zdivo a přírodní kámen

Vytváří účinnou hydrofobizační ochranu.

obrázky mohou být ilustrační
impregnace-na-zdivo-a-prirodni-kamen.png
impregnace-na-zdivo-a-prirodni-kamen-5l.png
impregnace-na-zdivo-a-prirodni-kamen.png
impregnace-na-zdivo-a-prirodni-kamen-5l.png

Varianty

Kód výrobku
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
5 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
99 Kč
82 Kč
Expedice:
skladem 7 ks

Zvolte prosím VARIANTU produktu

Popis DEN BRAVEN impregnace na zdivo a kámen

Jednosložkový vodou ředitelný roztok, vytvářející účinnou hydrofobizační ochranu všech druhů savých podkladů.

Vlastnosti DEN BRAVEN impregnace na zdivo a kámen

  • Vodoodpuzující, hydrofobizační
  • Vysoká ochrana proti klimatickým vlivům
  • Vysoká dlouho trvající účinnost, zabraňuje tvorbě mechů
  • Samočistící efekt
  • Zanechává původní vzhled

Použití DEN BRAVEN impregnace na zdivo a kámen

  • Cihelné zdivo, přírodní kámen, okrasné zídky či kámen
  • Impregnace pálených střešních krytin, plynosilikátových tvárnic apod.
  • Impregnace injektáží pro zvýšení hydroizolačních vlastností
  • Bez rozpouštědel
  • Použitelný v interiéru i v exteriéru

 

Soubory ke stažení

 
    1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

  GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

 

H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 - Odstraňte obsah/obal.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 - Kontaminovaný oděv svlékněte.

dot