Menu Výrobci Přejít na filtr

Potěrový Beton PCI Pericem® EBF 04 hrubý 30 kg

Pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy tloušťky 20-70 mm.

obrázky mohou být ilustrační
PCI+Pericem+EBF+04+-+EBF+02.jpg
PCI+Pericem+EBF+04+-+EBF+02.jpg
Kód výrobku 142300143
VýrobceiBasf - PCI

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.. Značka PCI upevňuje pozici technologického leadra v oblasti stavebních materiálů. Basf vyrábí stavební chemii, zateplovací systémy, fasádní barvy, interiérové barvy, ochrannýé nátěry na dřevo, sanace a izolace železobetonových konstrukcí.

Parametry produktu:
Váha
30 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
124 Kč
102 Kč
Expedice:
skladem 120 ks
ks 

Popis Potěrový Beton PCI Pericem® EBF 04 hrubý 30 kg

Potěrový beton pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy. Pro vnitřní i vnější použití. Po vytvrzení je odolný vůči povětrnostním vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy 20–70 mm. Minimální pevnost v tlaku 25 MPa.
Zrnitost: 0–4 mm.
Doba skladovatelnosti: min 12 měsíců.

Vlastnosti Potěrový Beton PCI Pericem® EBF 04 hrubý 30 kg

  • Po namíchání s vodou připraven k okamžitému použití.
  • Rychlá a jednoduchá pokládka.
  • Minimální nebezpečí vzniku prasklin díky přesné skladbě plniv.
  • Po vyzrání odolný vůči povětrnostním vlivům.

Soubory ke stažení

      GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních a mezinárodních předpisů.

dot