Menu Výrobci Přejít na filtr

PCI Pericem® EBF 08 potěrový beton 30 kg

Pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy tloušťky 40-150 mm.

obrázky mohou být ilustrační
PCI+Pericem+EBF+08.jpg
PCI+Pericem+EBF+08.jpg
Kód výrobku 142300144
VýrobceiBasf - PCI

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.. Značka PCI upevňuje pozici technologického leadra v oblasti stavebních materiálů. Basf vyrábí stavební chemii, zateplovací systémy, fasádní barvy, interiérové barvy, ochrannýé nátěry na dřevo, sanace a izolace železobetonových konstrukcí.

Parametry produktu:
Váha
30 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
124 Kč
102 Kč
Expedice:
skladem 119 ks
ks 

Popis PCI Pericem® EBF 08 potěrový beton 30 kg

Potěrový beton pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy. Vhodný i pro běžné betonářské práce – patky sloupků, výplň ztraceného bednění apod. Po vytvrzení je odolný vůči povětrnostním vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy 40–150 mm. Minimální pevnost v tlaku 25 MPa. Zrnitost 0–8 mm. Doba skladovatelnosti: min 12 měsíců.
Barva: -
Obal: 30 kg pytel

Vlastnosti PCI Pericem® EBF 08 potěrový beton 30 kg

  • Po namíchání s vodou připraven k okamžitému použití.
  • Po vyzrání odolný vůči povětrnostním vlivům.
  • Rychlá a jednoduchá pokládka.
  • Minimální nebezpečí vzniku prasklin díky přesné skladbě plniv

Soubory ke stažení

      GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP 

GHS05 - korozivní a žíravé látky        

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetřenídot