Menu Výrobci Přejít na filtr

KNAUF MP 75 L lehčená sádrová jednovrstvá omítka 30 kg /133094/

Pro stěny a stropy s vysokou vydatností.

obrázky mohou být ilustrační
MP75L_30kg.jpg
MP75L_30kg.jpg
Kód výrobku 810700480
VýrobceiKnauf

Skupina Knauf patří k předním výrobcům stavebních materiálů a systémů v Evropě i mimo ni. Výrobní závody Knauf vyrábějí moderní systémy pro suchou výstavbu, omítky a příslušenství, tepelně-izolační vrstvené systémy, barvy, lité podlahy a podlahové systémy, stroje a nářadí na zpracování těchto výrobků i izolačních materiálů.

Parametry produktu:
Váha
30 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
199 Kč
164 Kč
Expedice:
skladem 617 ks
ks 

Popis Lehčená sádrová jednovrstvá omítka Knauf MP 75 L, 30 kg

Lehčená sádrová jednovrstvá omítka pro stěny a stropy s vysokou vydatností. Umožňuje vytvoření jednovrstvé omítky v tloušťce až 50 mm, je vhodná do všech vnitřních místností včetně domácích kuchyní a koupelen, kde vzdušná vlhkost nepřekračuje 70 %. Určená především pro strojní, ale i ruční nanášení na cihelné zdivo, pórobeton, beton, vyzrálé vápeno-cementové, cementové a sádrové omítky, sádrokartonové desky a hrubé omítkové podklady. Je vydatná, lehká pro zpracování a umožňuje vytvořit ideálně vyhlazený povrch s výbornou paropropustností. Určena pro vnitřní použití.

Vlastnosti Lehčená sádrová jednovrstvá omítka Knauf MP 75 L, 30 kg

  • zrnitost 0 - 1,2 mm
  • doba zpracování cca 180 minut
  • barva po vyschnutí béžovobílá, světle šedá
  • minimální vrstva omítky 8 mm
  • maximální vrstva omítky 50 mm
  • skladujte v suchu na dřevěném roštu cca 6 měsíců od data výroby

Soubory ke stažení Lehčená sádrová jednovrstvá omítka Knauf MP 75 L, 30 kg

   

     GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     

GHS05 - korozivní a žíravé látky    

Signální slovo: Nebezpečí

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P402 - Skladujte na suchém místě.

P501 - Odstraňte obsah/obal ...

dot