Menu Výrobci Přejít na filtr

FungiSPRAY CITRUS bezchlorový 0,5 L + 50%

Dezinfekční prostředek proti plísním.

obrázky mohou být ilustrační
490x273_g221-fungi-citrus.jpg
490x273_g221-fungi-citrus.jpg
Kód výrobku 142000815
VýrobceiStachema

Společnost STACHEMA byla založena v roce 1991 na Slovensku, následně v roce 1992 v České republice a v současné době je jedním z předních výrobců a dodavatelů kompletního sortimentu stavební chemie, materiálů pro povrchové úpravy fasád, chemických přípravků a speciálních hmot.

Parametry produktu:
Váha
0.75 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
98 Kč
81 Kč
Expedice:
skladem 4 ks
ks 

Popis FungiSPRAY bezchlorový CITRUS

FungiSPRAY bezchlorový CITRUS  je kapalný přípravek určený k likvidaci plísní v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství, veterinárních zařízeních a zemědělství zejména na porézních stavebních materiálech (zdi, omítky, beton, dřevo apod.) a na textiliích. S vůní citrus.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Návod k použití FungiSPRAY bezchlorový CITRUS

Plíseň před aplikací neodstraňujte! Napadená místa postříkejte ze vzdálenosti cca 10 cm a po 24 hodinách působení plíseň za mokra mechanicky odstraňte (kartáčem nebo hadrem namočeným v tomto přípravku). Při silném napadení plísní je nutno postup opakovat. Při kontaktu s lakovanými povrchy nutno předem odzkoušet na malém, případně skrytém místě. Na očištěný, vydezinfikovaný a suchý povrch stavebních materiálů aplikujte protiplísňový přípravek FungiSAN bezchlorový s preventivním účinkem proti plísním, výrobce STACHEMA CZ. V případě použití přípravku na textil, nebo jiné materiály, které mohou přijít do kontaktu s pokožkou, je třeba po ošetření důkladné vyprání a vyčištění ošetřených materiálů (odstranění zbytků přípravku).

Skladování: V původních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při
teplotě 5 °C až 25 °C.

Soubory ke stažení

 

                    1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

                 GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

P301+330+331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302+352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...

P304+340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

 

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal ...

 

dot