Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN střešní bitumenový tmel 310 ml /10205BI/

Pro drobné opravy a lepení živičných střešních krytin za studena, mrazuvzdorný.

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
stresni-bitumenovy-tmel-denbit-roofplast.png
stresni-bitumenovy-tmel-denbit-roofplast.png
Kód výrobku 144500139
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
0.35 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
88 Kč
73 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dnů - 88 Kč
Expedice:
skladem 18 ks
ks 

Popis DEN BRAVEN střešní bitumenový tmel 310 ml /10205BI/

Pro drobné opravy a lepení živičných střešních krytin (šindelů) za studena, utěsňování zakončovacích plechů, oplechování komínů, atik. Dotmelování parapetových a štítových krytin, průchodů okapových svodů a přechodů střech. Nouzové opravy střech, okapů, tzv. přeplátováním. Podtmelování hřebenových krytin.

Vlastnosti DEN BRAVEN střešní bitumenový tmel 310 ml /10205BI/

  • Mrazuvzdorný s antikorozní ochranou
  • Výborná odolnost při deformaci podkladu
  • Trvale plastický i při velkých tepelných rozdílech
  • Odolný UV záření

Soubory ke stažení

    

   GHS02-Částky nebezpečné pro zdraví             GHS-pictogram-pollu.svg           1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

 GHS02 - hořlavé látky           GHS09 - látky nebezpečné        GHS07 - dráždivé látky

                                                          pro životní prostředí

 

Signální slovo: Nebezpečí

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P303+361+353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P304+340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P403+233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P501 - Odstraňte obsah/obal ...

dot