Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN MAMUT GLUE FLEXI C2TE S2 lepidlo na obklady a dlažbu 20kg /57103QS2/

Vysoce deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou

obrázky mohou být ilustrační
mamut-glue-flexi-s2-extremne-flexibilni-lepidlo-na-obklady-a-dlazbu-c2te-s2.jpg
mamut.JPG
mamut-glue-flexi-s2-extremne-flexibilni-lepidlo-na-obklady-a-dlazbu-c2te-s2.jpg
mamut.JPG
Kód výrobku 144500236
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
20 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
529 Kč
437 Kč
Expedice:
skladem 120 ks
ks 

Popis DEN BRAVEN MAMUT GLUE FLEXI C2TE S2 lepidlo na obklady a dlažbu 20kg /57103QS2/

Vysoce deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí vyhovující náročnějším podmínkám. Určené pro lepení obkladů a dlažby, lepení tepelně izolačních materiálů a stěrkování armovací tkaniny. Lepení přímo na starou dlažbu, el. vytápěné rohože, velkoformátové prvky s vysokou mechanickou zátěží omítku beton, pórobeton, neomítnuté zdivo, apod.

Vlastnosti DEN BRAVEN MAMUT GLUE FLEXI C2TE S2 lepidlo na obklady a dlažbu 20kg /57103QS2/

 • voděodolné
 • mrazuvzdorné
 • pro interiér i exteriér
 • Flexibilita třída S2 (průhyb 5 -10 mm)
 • vysoká pevnost v tahu i tlaku
 • prodloužená doba zavadnutí
 • se sníženým skluzem

Oblasti použití DEN BRAVEN MAMUT GLUE FLEXI C2TE S2 lepidlo na obklady a dlažbu 20kg /57103QS2/

 • Lepení keramických obkladů a dlažby, dlažby z přírodního kamene na omítku beton, pórobeton, neomítnuté zdivo i na starou dlažbu;
 • Do interiéru i exteriéru;
 • Lepení dlažby na podlahové vytápění, pro přímou aplikaci na el. vytápěné rohože, starou dlažbu a obklady;
 • Lepení velkoformátové a extrémní formáty a bezespáré obklady;
 • Vynikající zpracovatelnost (3 hod.);
 • Lze použít i pro stěrkování;
 • Otevřený čas (30 min.);
 • Také pro lepení na dřevěné podklady, OSB desky (nutno použít adhézní můstek);

Video 

Soubory ke stažení

 

GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP  1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - kozorní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly

P261 - Zamezte vdechování prachu.

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P333 + P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah do nádob stavebního odpadu ve sběrných dvorech
odpadů. Prázdný obal odložit do nádob tříděného nebo komunálního
odpadu.

dot