Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN impregnace zdiva PRIME

obrázky mohou být ilustrační
Impregnace-zdiva-PRIME-1.png
impregnace-zdiva-prime-5l.jpg
Impregnace-zdiva-PRIME-1.png
impregnace-zdiva-prime-5l.jpg

Varianty

Kód výrobku
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
117 Kč
97 Kč
Expedice:
skladem 5 ks

Zvolte prosím VARIANTU produktu

Popis DEN BRAVEN impregnace zdiva PRIME

Jednosložkový vodou ředitelný roztok, vytvářející účinnou hydrofobizační ochranu všech druhů savých podkladů.

Vlastnosti DEN BRAVEN impregnace zdiva PRIME

 • Vodoodpuzující, hydrofobizační;
 • Vysoká ochrana proti klimatickým vlivům;
 • Vysoká dlouho trvající účinnost, zabraňuje tvorbě mechů;
 • Samočistící efekt;
 • Zanechává původní vzhled;

Použití DEN BRAVEN impregnace zdiva PRIME

 • Impregnační nátěry fasádních omítek, nekonstrukčních betonů, cihelného zdiva, pískovce, vlákno-cementových materiálů;
 • Impregnace pálených střešních krytin, plynosilikátových tvárnic apod.;
 • Impregnace injektáží pro zvýšení hydroizolačních vlastností;
 • Betonové plotové prvky, pohledové betony;
 • Bez rozpouštědel;
 • Použitelný v interiéru i v exteriéru;

Soubory ke stažení DEN BRAVEN impregnace zdiva PRIME

GHS07-Dráždivé látky

GHS07-Dráždivé látky


Signální slovo: Varování 

H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P264 Po manipulaci si důkladně umyjte ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte

dot