Menu Výrobci Přejít na filtr

Cemix 2010 Jádrová omítka ruční, zrno 2,0mm, 25 kg /082/

Omítání všech klasických stavebních materiálů.

obrázky mohou být ilustrační
143300043.jpg
omitkove_systemy_male_schema_cihla_bila1.jpg
omitkove_systemy_male_schema_porobeton1.jpg
omitkove_systemy_male_schema_porotherm12.jpg
143300043.jpg
omitkove_systemy_male_schema_cihla_bila1.jpg
omitkove_systemy_male_schema_porobeton1.jpg
omitkove_systemy_male_schema_porotherm12.jpg
Kód výrobku 143300043
VýrobceiCemix

Cemix je společnost rakouské nadnárodní skupiny Lasselsberger - jednoho z předních evropských výrobců suchých omítkových a maltových směsí, disperzních produktů, keramických materiálů a surovin.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
95 Kč
79 Kč
Expedice:
skladem 638 ks
ks 

Vlastnosti a způsoby použití ruční jádrové omítky pro vícevrstvé omítkové systémy

 • Označení výrobku: 2010
 • Omítání všech klasických stavebních materiálů – vytváření podkladu pod štukové a šlechtěné omítky nebo keramické obklady. Vhodná pro ruční zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí.
 • vhodná pro ruční zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí
 • jemnou omítku lze stočit filcovým hladítkem - bez nutnosti dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou (nutno počítat s hrubším povrchem)

Parametry jádrové omítky ruční

 • Zrnitost: 2,0 mm
 • Doporučená tl.: 20 mm
 • Spotřeba cca: 30 kg/m2
 • Vydatnost: 1,3 (40kg), 0,8 (25kg) m2/balení
 • Balení: 40 nebo 25 kg
 • Paleta: 1400 nebo 1200 kg
 • Volně ložená: ANO

Složení

 • minerální plnivo
 • cement
 • vápenný hydrát
 • přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty

Soubory ke stažení

      

      GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte
jej v klidu v poloze vhodné pro pohodlné dýchání.

P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P333+313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal ...

dot