Menu Výrobci Přejít na filtr

Cemix 1185 Beton výplňový do prefabrikátů, 25 kg /380/

Vodotěsný, pohledový a výplňový beton

obrázky mohou být ilustrační
1185-240_080_630.jpg
1185-240_080_630.jpg
Kód výrobku 143300050
VýrobceiCemix

Cemix je společnost rakouské nadnárodní skupiny Lasselsberger - jednoho z předních evropských výrobců suchých omítkových a maltových směsí, disperzních produktů, keramických materiálů a surovin.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
139 Kč
115 Kč
Expedice:
skladem 204 ks
ks 

Popis Cemix 1185 Beton výplňový do prefabrikátů, 25 kg /380/

Označení výrobku: 1185

Dokonalý vzhled povrchu.
Chrání před poškozením mrazem, protože voda nemůže pronikat.
Obsahuje přísady zlepšující chemickou odolnost XA1.
Snižuje tvorbu výkvětů.
Obsahuje přísady, které zabraňují tvorbě výkvětů.
Zlepšená pevnost v ohybu díky dokonalému přilnutí k výztuži.
Vynikající tekutost: S4-S5: Snadné použití a zhutnění. Hladce zatéká, což usnadňuje plnění plotových dílců. Dokonale přilne k výztuži.
Zrnitost 8 mm umožňuje betonáž až do výšky 1 m v jednom kroku.
Kompaktní, velmi hladký povrch: Perfektní vzhled.
Nízká nasákavost.
Vodotěsnost od > 10 cm tloušťky stěny: Vhodný pro vlhké prostory, např. bazény.
Chrání před poškozením mrazem, protože voda nemůže proniknout.
Obsahuje přísady: Zlepšení chemické odolnosti XA1.
Snižuje tvorbu výkvětů: Obsahuje přísady, které tomu zabraňují.

Vlastnosti Cemix 1185 Beton výplňový do prefabrikátů, 25 kg /380/

  • Třída pevnosti: C25/30
  • Zrnitost (mm): 8,0
  • Spotřeba cca: 200 kg/m2 (při tl. 100 mm)
  • Hmotnost (kg): 25
  • Paleta (kg): 1200

Soubory ke stažení Cemix 1185 Beton výplňový do prefabrikátů, 25 kg /380/

 
GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP      1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

Signální slovo: Nebezpečí

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte lékaře.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních a mezinárodních předpisů.

 

dot