Menu Výrobci Přejít na filtr

Cemix 1138 Cementový potěr 30 MPa hrubý, zrno 8,0 mm, 25kg /360/

K vytváření potěrů jako finálních vrstev.

obrázky mohou být ilustrační
143300006.2_.jpg
143300006.2_.jpg
Kód výrobku 143300006.2
VýrobceiCemix

Cemix je společnost rakouské nadnárodní skupiny Lasselsberger - jednoho z předních evropských výrobců suchých omítkových a maltových směsí, disperzních produktů, keramických materiálů a surovin.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
92 Kč
76 Kč
Expedice:
skladem 723 ks
ks 

Popis Cemix 1138 Cementový potěr 30 MPa hrubý, zrno 8,0 mm, 25kg /360/

Označení výrobku: 1138

Cementový potěr 30 MPa hrubý. Pro vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů namáhaných na obrus vhodných i k položení podlahových krytů (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.). Tloušťka vrstvy plovoucích potěrů se provádí podle statického výpočtu. Vytváření potěrů jako finálních vrstev. Ideální na plochy s požadavky na vyšší pevnosti a odolnost proti rozmrazovacím solím (podlahy v garážích, skladovacích halách, dílnách, sklepech, vjezdy, chodníky apod.) . V rámci doporučených tlouštěk možno použít i na jednoduché betonové konstrukční prvky. Dále je potěr možné použít jako plovoucí se zabudovaným podlahovým vytápěním; aplikace je možná pouze za přísného dodržení všech obecných zásad vylučujících negativní důsledky způsobené zráním cementu v kombinaci s působením topného registru.

Vlastnosti Cemix 1138 Cementový potěr 30 MPa hrubý, zrno 8,0 mm, 25kg /360/

  • Třída pevnosti: C30
  • Zrnitost: 8,0 mm
  • Spotřeba cca: 21 kg/m2 (na 10 mm tloušťky)
  • Doporučená tl.: 30-100 mm
  • Hmotnost: 25 kg
  • Paleta: 1200 kg
  • Volně ložená: ANO
  • Možnost zimní úpravy: ANO

Soubory ke stažení

 

GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP         1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte lékaře.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních a mezinárodních předpisů.

dot