Menu Výrobci Přejít na filtr

AgroBio Hnojivo HARMONIE Železo 50 ml /005160/

Hnojivo - přípravek pro růst a výživu rostlin.

obrázky mohou být ilustrační
Harmonie-Zelezo-005160-50ml.jpg
Harmonie-Zelezo-005160-50ml.jpg
Kód výrobku 133500563
VýrobceiAgroBio Opava

AgroBio Opava působí na českém trhu v oblasti výroby a prodeje malospotřebitelského balení produktů pro dům a zahradu určených především pro zahrádkáře a drobné zemědělce. Vyrabí produkty určené pro péči o dům a zahradu: produkty na ochranu rostlin, hnojiva, enzymatické a bakteriálnípřípravky, travní směsi, speciální pomocné přípravky, zahradní textilie, umělé travní koberce, doplňky pro dům a zahradu, pracovnírukavice, zahradní nářadí, aj.

Vlastnosti:
Chemické dělení:
Hnojivo
Parametry produktu:
Váha
0.05 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
99 Kč
82 Kč
Expedice:
skladem 12 ks
ks 

Popis Hnojivo HARMONIE Železo 50 ml

Hnojiva jsou směsi, používané pro zlepšení růstu rostlin. Obvykle jsou aplikována přes půdu (pro příjem kořeny) nebo tzv. hnojením na list (pro příjem listy).

Hnojiva obvykle poskytují v různých poměrech tři hlavní biogenní prvky (dusík, fosfor, draslík), sekundární biogenní prvky (vápník, síra, hořčík) a někdy také stopové prvky, které jsou užitečné pro hnojení: bor, chlor, mangan, železo, zinek, měď a molybden.

Pravidelné přihnojování je nezbytnou součástí pěstování většiny rostlin. Bez hnojiv mohou rostliny trpět nedostatkem živin, být náchylnější k chorobám a samozřejmě mít nižší výnosy.

Vlastnosti Hnojivo HARMONIE Železo 50 ml

Hnojivo HARMONIE Železo 50 ml je koncentrát se zvýšeným obsahem železa ve formě chelátu EDTA a komplexem aminocitrátu. Zajišťuje zvýšenou intenzitu fotosyntézy a odolnost rostlin na stres. Chrání před fyziologickými poruchami způsobenými nedostatkem železa (chlorózy, světlezelené listy a jiné).

 

Soubory ke stažení 

Bezpečnostní pokyny         

                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg             

                   GHS07 - dráždivé látky     

Signální slovo: Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 - Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P308+P313 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 

 

 

dot