Menu Výrobci

AgroBio EFFECT proti vosám a sršňům 750ml /002041/

Aerosol pro okamžité hubení vos a sršnů.

obrázky mohou být ilustrační
Effect-Proti-vosam-750ml.jpg
Effect-Proti-vosam-750ml.jpg
Kód výrobku 133500110
VýrobceiAgroBio Opava

AgroBio Opava působí na českém trhu v oblasti výroby a prodeje malospotřebitelského balení produktů pro dům a zahradu určených především pro zahrádkáře a drobné zemědělce. Vyrabí produkty určené pro péči o dům a zahradu: produkty na ochranu rostlin, hnojiva, enzymatické a bakteriálnípřípravky, travní směsi, speciální pomocné přípravky, zahradní textilie, umělé travní koberce, doplňky pro dům a zahradu, pracovnírukavice, zahradní nářadí, aj.

Parametry produktu:
Váha
0.75 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
264 Kč
218 Kč
Expedice:
Vyřazeno z nabídky
Poraďte se s námi ohledně alternativy produktu

Popis AgroBio EFFECT proti vosám a sršňům 750ml /002041/

Aerosol pro okamžité hubení vos a sršnů.

Proti jakým škůdcům je určen?

 • proti vosám a sršňům


Proč jej použít?

 • hubení vos a sršnů s okamžitým a prodlouženým účinkem
 • kontaktní insekticid
 • bezpečná aplikace postřikem ze vzdálenosti 4-6 m
 • na ošetřeném povrchu účinkuje i několik dnů (preventivní ošetření)
 • aplikace v exteriéru

Jak jej použít?

Aplikujte exteriéru (zahrada, pergola, aj.).

 • postřik přímo na hmyz
 • preventivní ošetření míst výskytu škůdců (kolem oken, do štěrbin, aj.).

Parametry AgroBio EFFECT proti vosám a sršňům 750ml /002041/

 

 • Balení 400 ml, 750 ml
 • Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
 • Web Skupina produktů Skupina Biocidy
 • Web plodina Vosa
 • Ekologický ne
 • Mechanický ne
 • Přírodní ne
 • Chemický ano

Soubory ke stažení AgroBio EFFECT proti vosám a sršňům 750ml /002041/Signální slovo: Nebezpečí

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné odráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechovat mlhu/výpary.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

dot