Menu Výrobci Přejít na filtr

AgroBio FANTAZIE Zelené pokojové rostliny 250ml /005247/

Kapalné minerální hnojivo pro zelené pokojové rostliny.

obrázky mohou být ilustrační
Vystrizek.PNG
Vystrizek.PNG
Kód výrobku 133500721
Parametry produktu:
Váha
0.25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
56 Kč
46 Kč
Doporučená cena vč. DPH
59 Kč
Expedice:
skladem 4 ks
ks 

Popis AgroBio FANTAZIE Zelené pokojové rostliny 250ml /005247/

Kapalné minerální hnojivo pro zelené pokojové rostliny (palmy, yuccy, aj.). Obsahuje přírodní huminové látky.

Vlastnosti AgroBio FANTAZIE Zelené pokojové rostliny 250ml /005247/

Jak účinkuje?

  • podporuje krásně zelené listy stále zelených pokojových rostlin
  • zlepšuje růst a kondici rostlin
  • pro celoroční použití

 

Pro jaké rostliny?

  • palmy
  • yuccy
  • dracény
  • aj. zelené pokojové rostliny

 

Jak jej použít?

  • zálivkou nebo postřikem na list v dávce 20 ml / 1 l vody
  • opakuje se 1 x týdně po celou dobu vegetace rostlin

Soubory ke stažení

 
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽI Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 - Odstraňte obsah/obal na skládce nebezpečných odpadů dle místních předpisů.
EUH 210 - Na vyžádání je k dspozici bezpečnostní list.

dot