Menu Výrobci Přejít na filtr

SOUDAL Střešní tmel 300 ml /1238105/

Bitumenový tmel ideální pro těsnění a opravy na střechách.

obrázky mohou být ilustrační
STRESNI_TMEL_VIZ.jpg
stresni-tmel-001.jpg
stresni-tmel-002.jpg
stresni-tmel-003.jpg
stresni-tmel-004.jpg
stresni-tmel-005.jpg
stresni-tmel-006.jpg
STRESNI_TMEL_VIZ.jpg
stresni-tmel-001.jpg
stresni-tmel-002.jpg
stresni-tmel-003.jpg
stresni-tmel-004.jpg
stresni-tmel-005.jpg
stresni-tmel-006.jpg
Kód výrobku 144200033
VýrobceiSoudal

Belgická značka SOUDAL je od svého vzniku zárukou kvality a nositelem nových směrů ve vývoji produktů pro stavební průmysl. Široký sortiment výrobků – polyuretanových pěn, tmelů, lepidel, stěrkových hmot, autoproduktů, přísad do stavebních hmot a řady dalších - poskytuje komplexní řešení nejen pro běžné opravy a stavební práce, ale i pro profesionální aplikace zpracovatelských firem.

Vlastnosti:
Barva:
černá
Parametry produktu:
Váha
0.50 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
99 Kč
82 Kč
Expedice:
skladem 26 ks
ks 

Popis Střešní tmel 300 ml

Bitumenový tmel ideální pro těsnění a opravy na střechách. Vhodný pro těsnění spojů nebo opravy trhlin asfaltových střešních krytin, tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky. Vhodný pro všechny podklady.

Vlastnosti Střešní tmel 300 ml

  • velmi dobrá přilnavost na bitumenové materiály
  • výborná přilnavost na většinu střešních krytin
  • vynikající odolnost proti stékání
  • vysoká životnost

Příklady použití

  • spoje s pohybem do 10 %
  • bitumenové (asfaltové) materiály a všechny obvyklé stavební povrchy, tmelení střešních spár, mezer a puklin
  • tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky
  • prostředek na opravy netěsností střech, okapů a spádových rour

 

    GHS02-Částky nebezpečné pro zdraví                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

     GHS02 - hořlavé látky                   GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P303+361+353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte
jej v klidu v poloze vhodné pro pohodlné dýchání.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P501 - Odstraňte obsah/obal ...

dot