Menu Výrobci Přejít na filtr

SOUDAL Lepidlo montážní 48A, 300 ml /1317406/

Vysoce kvalitní neoprenové montážní lepidlo nahrazující hřebíky a šrouby.

obrázky mohou být ilustrační
MONTAZNI_LEPIDLO_48_A_300ML_VIZ_1209.jpg
montazni-lepidlo-48a-001.jpg
montazni-lepidlo-48a-002.jpg
MONTAZNI_LEPIDLO_48_A_300ML_VIZ_1209.jpg
montazni-lepidlo-48a-001.jpg
montazni-lepidlo-48a-002.jpg
Kód výrobku 144200071
VýrobceiSoudal

Belgická značka SOUDAL je od svého vzniku zárukou kvality a nositelem nových směrů ve vývoji produktů pro stavební průmysl. Široký sortiment výrobků – polyuretanových pěn, tmelů, lepidel, stěrkových hmot, autoproduktů, přísad do stavebních hmot a řady dalších - poskytuje komplexní řešení nejen pro běžné opravy a stavební práce, ale i pro profesionální aplikace zpracovatelských firem.

Parametry produktu:
Váha
0.50 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
132 Kč
109 Kč
Expedice:
skladem 2 ks
ks 

Popis Lepidlo montážní 48A - 300 ml

Rychlé lepení podlahových a soklových lišt, parapetů, dřevěných schodnic a prahů, obkladových panelů a dekorativních prvků z různých materiálů, na veškeré porézní i neporézní materiály. Vysoce kvalitní neoprenové montážní lepidlo nahrazující hřebíky a šrouby. Vyniká vysokou počáteční lepicí silou, umožňuje lepení ve svislé poloze bez potřeby fixace lepených prvků. Vhodné i k lepení na nerovné (hrubé) podklady. Po vytvrzení vodě odolné. Nevhodné pro lepení pěnového polystyrenu.

Vlastnosti Lepidlo montážní 48A - 300 ml

  • vynikající okamžité „přichycení"
  • velmi rychlá přilepení s velkou lepící silou
  • nahrazuje hřebíky a šrouby
  • voděodolné

Příklady použití

  • upevnění lišt, okenních říms či parapetů, soklových lišt, obložení, plastových desek
  • lepení desek na stěny a podlahy, okenních rámů a přepážek
  • opravy uvolněných dlaždic
  • lepení kobercových skřipců, lepení pásků na ostré a zaoblené hrany schodů

 

Soubory ke stažení

 

 Video

     GHS02-Částky nebezpečné pro zdraví          1024px-GHS-pictogram-exclam.svg          GHS-pictogram-pollu.svg

  GHS02 - hořlavé látky             GHS07 - dráždivé látky       GHS09 - látky nebezpečné 
                                                                                                     pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

 

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315 - Dráždí kůži.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P332 - Při podráždění kůže.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal.
EUH 208 - Obsahuje <název senzibilizující látky>. Může vyvolat alergickou reakci.

dot