Menu Výrobci Přejít na filtr

Sádra bílá KNAUF BAU-und Elektrikergips 4kg

Rychletuhnoucí montážní sádra.

obrázky mohou být ilustrační
knauf.JPG
knauf.JPG
Kód výrobku 810700461
VýrobceiKnauf

Skupina Knauf patří k předním výrobcům stavebních materiálů a systémů v Evropě i mimo ni. Výrobní závody Knauf vyrábějí moderní systémy pro suchou výstavbu, omítky a příslušenství, tepelně-izolační vrstvené systémy, barvy, lité podlahy a podlahové systémy, stroje a nářadí na zpracování těchto výrobků i izolačních materiálů.

Parametry produktu:
Váha
4 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
59 Kč
49 Kč
Expedice:
skladem 131 ks
ks 

Popis Sádra bílá KNAUF BAU-und Elektrikergips 4kg

Rychletuhnoucí montážní sádra pro vnitřní použití. Ideální pro usazení a zafixování elektroinstalačních krabic a rozvodných prvků. Určená pro rychlé uchycení omítkových profilů, omítníků a lišt. Vhodná i pro drobné vysprávky a opravy děr po hmoždinkách. Použití pouze v interiéru.
Po rozmíchání tuhne velmi rychle (náběh tuhnutí cca už po 5 minutách), nevytváří smršťovací trhliny.

Vlastnosti Sádra bílá KNAUF BAU-und Elektrikergips 4kg

  • teplota zpracování 5 °C až 30 °C
  • orientační spotřeba omítky na 1mm/m2 od cca 1 kg
  • maximální tloušťka hmoty 50 mm
  • nanesení od rozmíchání do 5 minut
  • zpracujte do 12 měsíců od data výroby

Soubory ke stažení

 
GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP

Signální slovo: Nebezpečí

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P261 Zamezte vdechování prachu
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P402 Skladujte na suchém místě
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění
– předejte oprávněné osobě, provozující zařízení pro nakládání s odpady, vytvrzený výrobek je možné recyklovat v recyklačních linkách stavebních odpadů.

Související produkty

dot