Menu Výrobci Přejít na filtr

Remmers Injektážní krém Kiesol C 550ml

Injektážní krém pro sanaci vlhkého zdiva Kiesol C 550 ml + vstřikovací hadička.

obrázky mohou být ilustrační
dsfdfdsfdsf.jpg
KiesolC_01_2.jpg
IMG_3998.jpg
IMG_4004.jpg
IMG_4000.jpg
KiesolC_02.jpg
dsfdfdsfdsf.jpg
KiesolC_01_2.jpg
IMG_3998.jpg
IMG_4004.jpg
IMG_4000.jpg
KiesolC_02.jpg
Kód výrobku 142400001
VýrobceRemmers
Parametry produktu:
Váha
0.55 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
899 Kč
743 Kč
Expedice:
skladem 12 ks
ks 

Popis Remmers Injektážní krém Kiesol C 550ml

Injektážní krém do zdiva. Prostředek pro sanaci vlhkého zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti systémem vrtů a vytvoření horizontální clony.

Hydrofobní prostředek pro sanaci vlhkého zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti systémem vrtů a vytvoření horizontální clony. Kiesol C lze použít i pro vysoký stupeň zavlhčení zdiva. Certifikace WTA.

  • snadná a rychlá aplikace.
  • připraven k okamžitému použití.
  • jednoduchá kalkulace spotřeby v závislosti na průměru a hloubce vrtu.
  • nízká spotřeba, 80 % účinné látky.
  • vhodný až pro 95 % zavlhčení zdiva.
  • na silanové bázi, bez rozpouštědel.
  • balení: hliníkové sáčky 550 ml

Oblast použití

  • použití i pro nepálené cihly.
  • spolehlivá aplikace také u zdiva obsahujícího dutiny a otevřené spáry.
  • pro injektáž zdiva z hliněných cihel nebo zdiva kladeného na hliněnou maltu.

Příprava zdiva

Omítku kolem roviny vrtů je třeba odstranit, aby přes ní nevzlínala zbytková vlhkost. Změříme tloušťku zdiva a jeho délku. Obnažení zdiva je důležité pro stanovení roviny vrtů.
Rovina vrtů:
Rovinu vrtů volíme nad terénem, co nejblíže k podlaze, nejlépe do spáry zdiva.
Rozteč vrtů a jejich délka:
Injektáž se řídí směrnicí WTA 4-4-04, kde je stanovená maximální rozteč vrtů 120 mm. Délka vrtu je pak zpravidla tloušťka zdiva mínus 20 mm. V případě injektážního media Kiesol C není nutné vytvořit vrty pod určitým úhlem. Hladina vrtů může tzv. oscilovat, dle struktury zdiva, jen je vždy nutné dodržet předepsanou rozteč, tedy max. 120 mm.
Aplikace:
Vsuňte injektážní nástavec až na konec vrtu. Vždy je vhodné si na nástavci páskou naznačit délku – hloubku vrtu, abychom měli jistotu, že zainjektujeme celý vrt!.

Stisknutím páky pistole vytlačujeme krém do nástavce, potažmo vrtu. Po jednom-dvou stisknutích povytáhneme nástavec cca o 50 mm směrem z vrtu ven a pokračujeme v dalším plnění vrtu. Toto opakujeme až do úplného naplnění vrtu. Vrty, které budou součástí sanačního opatření není nutné zaplňovat (uzavírat). Jde-li o pohledové zdivo či kámen, zaplníme vrty pomocí cementové malty (zátka).
Spotřeba: dle certifikátu WTA ... 1,6 l/m².

 

 

Soubory ke stažení

 

Video Kiesol C 550ml

   1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

    GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

 

H315 - Dráždí kůži.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ....
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

dot