Menu Výrobci Přejít na filtr

Izolační nátěr na překrývání skvrn ECOLOR BLOCK COAT

obrázky mohou být ilustrační
16a1c28a039a6eb384dcbb5636272662.jpg
16a1c28a039a6eb384dcbb5636272662.jpg

Varianty

Kód výrobku
VýrobceiStachema

Společnost STACHEMA byla založena v roce 1991 na Slovensku, následně v roce 1992 v České republice a v současné době je jedním z předních výrobců a dodavatelů kompletního sortimentu stavební chemie, materiálů pro povrchové úpravy fasád, chemických přípravků a speciálních hmot.

Parametry produktu:
Váha
12 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
175 Kč
145 Kč
Expedice:
skladem 20 ks

Zvolte prosím VARIANTU produktu

Popis Izolační nátěr na překrývání skvrn ECOLOR BLOCK COAT

Barvu je možno použít v interiérech na beton, skleněné tapety, aglomerované dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy, z něhož vystupují skvrny. Nátěr je omyvatelnýa po zaschnutí lehce se dá přietřít vnitřními malířsk ými barvami. Je vhodnýpro interiéry na překrytí skvrn a prorážejících nečistot např. od cigaretového kouře, zatečení vody apod.

Další informace Izolační nátěr na překrývání skvrn ECOLOR BLOCK COAT

Odstín: Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu.

Aplikace: Nanáší se v jedné až dvou vrstvách na proschlý podklad, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při teplotě vzduchu +20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu musí být technologická přestávka mezi jednotlivými nátěry minimálně 12 hodin.

Způsob nanášení: Válečkem, štětcem, stříkáním.

Ředění: Barva má viskozitu seřízenou pro práci s uvedeným nářadím.

Spotřeba barvy: 0,2-0,4 kg/m2 podle povrchu a jeho znečištění při dvou nátěrech.

 

Soubory ke stažení

  • bezpečnostní list.pdf
  • technický list.pdf
  • prohlášení o shodě.pdf

  • H301 - Toxický při požití.
   H302 - Zdraví škodlivý při požití.
   H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt.
   H311 - Toxický při styku s kůží.
   H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
   H315 - Dráždí kůži.
   H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
   H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
   H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
   H330 - Při vdechování může způsobit smrt.
   H400 - Vysoce toxický pro vodní organizmy.
   H410 - Vysoce toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.
   EUH071 - Způsobuje poleptání dýchacích cest.
   EUH208 - Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on a reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES: 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES: 220-239-6) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
   EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
   EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
dot