Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN sádrová omítka G 400

Maltová směs k přímému použití.

obrázky mohou být ilustrační
rychletuhnouci-sadrova-hmota-g400.png
rychletuhnouci-sadrova-hmota-g400.png

Varianty

Kód výrobku
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
87 Kč
72 Kč
Expedice:
skladem 9 ks

Zvolte prosím VARIANTU produktu

Popis DEN BRAVEN sádrová omítka G 400

Je připravená, suchá, super jemná maltová směs k přímému použití pro vytvoření špalet u oken o tl. 2 až 60 mm, či lokální opravy. Umožňuje vytvořit ideálně vyhlazený povrch s výbornou paropropustností. Zatřídění podle ČSN EN 13279-1 jako lehká stavební malta pro vnitřní omítky na bázi sádry třídy B3-50-2.

Vlastnosti DEN BRAVEN sádrová omítka G 400

 • Umožňuje aktivní dýchání stěn
 • Reguluje množství vzdušné vlhkosti
 • Po nanesení tvrdne rovnoměrně
 • Nevytváří smršťovací trhliny
 • Má optimálně dlouhý otevřený čas pro zpracování
 • Po vytvrdnutí má vysokou pevnost
 • Je vydatná, lehká pro zpracování
 • Umožňuje vytvořit ideálně vyhlazený povrch s výbornou paropropustností

Soubory ke stažení

 Použití DEN BRAVEN sádrová omítka G 400

 • Pro oknaře, na špalety, výplně
 • Rychlá doba schnutí – tuhne již po 2 hodinách
 • Omítka s velkou schopností adheze – přilnavosti k podkladu
 • Umožňuje vytvoření tloušťky lokálně od 2–60 mm
 • Vhodná do všech vnitřních místností včetně domácích kuchyní a koupelen, kde vzdušná vlhkost nepřekračuje 70 %
 • Pro ruční nanesení na cihelné zdivo, pórobeton, beton, vyzrálé vápenocementové, cementové a sádrové omítky, sádrokartonové desky, hrubé omítkové podklady apod.
 

 

      GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     

GHS05 - korozivní a žíravé látky        

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304+340  - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal ...

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. SouhlasímVíce

dot