Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN Ochranný nátěr na dřevo OPTIMAL

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
ochranny-nater-na-drevo-optimal.jpg
ochranny-nater-na-drevo-optimal.jpg

Varianty

Kód výrobku 144500430
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
1 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
143 Kč
118 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dnů - 143 Kč
Expedice:
skladem 4 ks
ks 

Popis Ochranný nátěr na dřevo OPTIMAL 

Koncentrovaný přípravek pro chemickou ochranu dřeva proti biotickým škůdcům. Je určen k povrchové impregnaci pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulozových materiálů před napadením dřevokazným hmyzem (tesařík krovový, červotoč a termitům), dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes a dřevozbarvujícím houbám a plísním v interiérech (v třídách použití 1 a 2) i v exteriérech (třída použití 3). Rovněž je určen na preventivní povrchovou ochranu zdiva a omítek proti jejich prorůstání dřevokaznými houbami, jmenovitě dřevomorkou domácí (Serpula lacrymans).

Konkrétně se nejčastěji používá pro impregnaci dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. střešní podbití, dřevěné stavby, ploty) a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami. Přípravek je odolný proti vymývání.

Typové označení přípravku dle ČSN 490600-1 je FB, IP, B, P, 1, 2, S.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ

 

Vlastnosti Ochranný nátěr na dřevo OPTIMAL 

  • Vysoká ochrana stavebního dřeva proti biotickým škůdcům;
  • Vysoká hloubková účinnost, sanační účinky proti houbám;
  • Neomezená životnost pro aplikace v interiérech a dlouhodobá ochrana v exteriérech (min. 10let) pro třídu ohrožení 3;
  • Má fungicidní účinek proti parazitním houbám a plísni;
  • Má insekticidní účinek na parazitní hmyz;

 

Použití Ochranný nátěr na dřevo OPTIMAL

  • Ochranné nátěry dřeva a lignocelulozových mater. v třídách ohrožení 1 až 3;
  • Ochrana nových nebo zabudovaných dřevěných prvků a konstrukcí v interiérech (např. trámové stropy, konstrukce krovů, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. roubené stavby a sruby, zahradní chaty, altány, pergoly, ploty, střešní podbití apod.).
  • Preventivní ochrana zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami;
  • Sanace dřeva při napadení dřevokazným hmyzem;

Soubory ke stažení

      GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                            GHS-pictogram-pollu.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky            GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

P301+330+331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304+340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

Související produkty

lepidlo-na-polystyren-3kg.jpg

DEN BRAVEN Lepidlo na polystyren

Cena od90 Kč
Cena s DPH od109 Kč
skladem 10
ks
asfaltovy-izolacni-lak-denbit-dk-atn.jpg

DEN BRAVEN asfaltový izolační lak DK-ATN

Cena od318 Kč
Cena s DPH od385 Kč
skladem 13
Ks
toptrade-vrtak-standard-do-dreva-sada-5-ks (1).jpg

Vrták standard do dřeva sada 5ks 501860

Cena36 Kč
Cena s DPH44 Kč
skladem 2
ks
dot