Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN malířské vápno 11 kg /T150/

Používá se k nátěrům venkovních i vnitřních ploch.

obrázky mohou být ilustrační
malirske-vapno.png
malirske-vapno.png
Kód výrobku 144500530
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
11 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
160 Kč
132 Kč
Doporučená cena vč. DPH
187 Kč
Expedice:
skladem 37 ks
ks

Popis DEN BRAVEN malířské vápno 11 kg /T150/

Malířské vápno se používá k nátěrům venkovních i vnitřních ploch. Je vhodný pro použití do míst, kde jsou zvýšené požadavky na hygienu a čistotu. Jde o směs hydroxidu vápenatého (CaOH2), oxidu hořečnatého (MgO).

Vlastnosti DEN BRAVEN malířské vápno 11 kg /T150/

    • Přírodní materiál
    • Bělost 89% BaSO4
    • Nízká spotřeba 0,3 kg/m2
    • Vysoce prodyšný

Soubory ke stažení

            GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                              1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky                GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest
H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H315 - Dráždí oči

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množství vody/mýdla

P261+P304+P340 - Zamezte vdechování prachu/aerosolu. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

 

 

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. SouhlasímVíce

dot