Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN likvidátor plísní s rozprašovačem 500 ml /57614Q/

Odstraní plíseň z betonu, kamene, omítek a stavebních materiálů.

obrázky mohou být ilustrační
likvidator-plisni.png
likvidator-plisni.png
Kód výrobku 144500580
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
0.70 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
82 Kč
68 Kč
Expedice:
skladem 7 ks
ks 

Popis DEN BRAVEN likvidátor plísní s rozprašovačem 500 ml /57614Q/

Pro likvidaci plísní na zdech, stropech, okolo van, umyvadel, kuchyňských linek, oken a dveří. Odstraní plíseň z betonu, kamene, omítek a stavebních materiálů. Působí likvidačně i preventivně proti plísním, mikroskopickým vláknitým houbám, řasám, mechům, lišejníkům, kvasinkám, bakteriím, virům a jejich sporám. Plísně se před postřikem neodstraňují, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů.

Likvidátor plísní lze přidávat do malířských, vodou ředitelných barev v množství 25–50 ml na 1 kg nátěrové hmoty.

Vlastnosti DEN BRAVEN likvidátor plísní s rozprašovačem 500 ml /57614Q/

  • Bez obsahu těžkých kovů
  • Bez obsahu organických rozpouštědel
  • Okamžitě a lehce zpracovatelný
  • Odolný povětrnostním vlivům

Soubory ke stažení

 

  1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

 GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

 

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P333+313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal.

dot