Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN Lepidlo ve spreji na bázi butylu Den Braven 400 ml /TA21000/

Vysoce kvalitní lepidlo pro lepení pásek v 3D systému.

obrázky mohou být ilustrační
ZYnLJI.jpeg
ZYnLJI.jpeg
Kód výrobku 144500237
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
0.40 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
173 Kč
143 Kč
Doporučená cena vč. DPH
206 Kč
Expedice:
do 2-3 dnů
ks 

Popis Lepidlo ve spreji na bázi butylu Den Braven 400 ml /TA21000/

Vysoce kvalitní a všestranné lepidlo na bázi butylu. Lze aplikovat i při nižších teplotách do -5°C.

Vlastnosti Lepidlo ve spreji na bázi butylu Den Braven 400 ml /TA21000/

  • Výborná odolnost vůči vyšším teplotám, vlhkosti a stárnutí
  • Rychlá a vysoká prvotní adheze
  • Na bázi butylu

Použití Lepidlo ve spreji na bázi butylu Den Braven 400 ml /TA21000/

  • Skvělá přilnavost na řadu podkladů, jako jsou: PP, PE, pěna, polyester, kov, dřevo, vláknité desky, lepenka, beton, sklo, textil, kůže, plast, bavlna atp.
  • Pro lepení 3D pásků
  • Použitelné i jako primer

Soubory ke stažení

   GHS02-Částky nebezpečné pro zdraví                1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

   GHS02 - hořlavé látky               GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 - Dráždí kůži

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P501 - Odstraňte obsah/obal.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/.

P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

dot