Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN Lepidlo PU na sádrokartony 750ml /40221SD/

obrázky mohou být ilustrační
pu-lepidlo-na-sadrokarton.jpg
pu-lepidlo-na-sadrokarton.jpg
Kód výrobku 144500094
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
0.80 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
144 Kč
119 Kč
Doporučená cena vč. DPH
147 Kč
Expedice:
skladem 61 ks
ks 

Popis Lepidlo PU na sádrokartony 750ml /40221SD/


Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo určené pro efektivní lepení sádrokartonových desek. Vhodné i pro lepení desek na bázi dřeva a cementu. Vysoká počáteční přídržnost a hustota. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren.

Vlastnosti Lepidlo PU na sádrokartony 750ml /40221SD/

  • Vydatnost až 10 m2;
  • Snadná manipulace;
  • Vysoká úspora času;
  • Výborná přilnavost na minerální podklady;
  • Aplikace bez vody, elektřiny a zápachu;

Soubory ke stažení

 
GHS02-Částky nebezpečné pro zdraví   1024px-GHS-pictogram-exclam.svg   1024px-GHS-pictogram-silhouette.svg

GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

 Signální slovo: Nebezpečí

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H332
Zdraví škodlivý při vdechování.
H334
Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351
Podezření na vyvolání rakoviny.
H362
Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H373
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H413
Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261
Zamezte vdechování aerosolů.
P273
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 + P352
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304 + P340
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308 + P313
PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P410+P412
Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.
P501
Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.
EUH204
Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci

 

Související produkty

1672_straitflex-tuff-tape.jpg

Páska Straitflex Tuff-TAPE 30bm TMD-4914-Z

Cena613 Kč
Cena s DPH742 Kč
skladem 10
ks

Centrální profil CW PROFIL 50/3000mm

Cena64 Kč
Cena s DPH77 Kč
skladem 473
ks
18796.jpg

Bity do sádrokartonu prodloužený 2ks 18796

Cena41 Kč
Cena s DPH50 Kč
skladem 18
ks
dot