Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN Lepidlo na asfaltové pásy za studena DenBit BOND

obrázky mohou být ilustrační
lepidlo-na-asfaltove-pasy-za-studena-denbit-bond.png
lepidlo-na-asfaltove-pasy-za-studena-denbit-bond.png

Varianty

Kód výrobku 144507036
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
10 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
599 Kč
495 Kč
Expedice:
skladem 6 ks
ks 

Popis DEN BRAVEN Lepidlo na asfaltové pásy za studena DenBit BOND 

Je bitumenová hmota s přídavkem chemických sloučenin vylepšujících přilnavost k různým podkladům a možnost použití u mírně vlhkých podkladů. Nátěr je zcela odolný vůči vodě, slabým kyselinám, zásadám a agresivním sloučeninám obsažených v zemině.

Vlastnosti DEN BRAVEN Lepidlo na asfaltové pásy za studena DenBit BOND 

  • Odolné vůči vodě, slabým kyselinám, zásadám a agresivním sloučeninám obsažených v zemině
  • Na suchý i vlhký podklad
  • Ideální v místech, kde není možné pracovat s plamenem
  • Druh podkladu – krytiny z asfaltových lepenek, bitumenových šindelů a eternitu, betonové konstrukce a jiné minerální podklady, cementové, cemento-vápenné omítky

Soubory ke stažení DEN BRAVEN Lepidlo na asfaltové pásy za studena DenBit BOND 

        1024px-GHS-pictogram-silhouette.svg                     GHS02-Částky nebezpečné pro zdraví

GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví                  GHS02 - hořlavé látky

Signální slovo: Varování

 
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P308+P313 - Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 - Odstraňte obsah/obal.


 

dot