Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN lepidlo elastické na podlahy HYBRI FLOOR L8400 5kg /51209HF/

Jednosložkové vysoko modulové lepidlo.

obrázky mohou být ilustrační
51209hf-elasticke-lepidlo-na-podlahy-hybri-floor-l8400.png
51209hf-elasticke-lepidlo-na-podlahy-hybri-floor-l8400.png
Kód výrobku 144500292
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
5 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
949 Kč
784 Kč
Expedice:
skladem 8 ks
ks 

Popis Den Braven lepidlo elastické na podlahy HYBRI FLOOR L8400 5kg /51209HF/

Jednosložkové vysoko modulové lepidlo, vytvrzující vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytvářející trvale pevný spoj odolný vlhku a vodě.

Vlastnosti Den Braven lepidlo elastické na podlahy HYBRI FLOOR L8400 5kg /51209HF/

 • Vysoká přilnavost na dřevo, kov, dlažbu a beton
 • Na velké formáty
 • Zabezpečuje rovnou pokládku parket na nerovném podkladu
 • Zvuková a anti-vibrační izolace, snižuje kročejový hluk
 • Rychlé vytvrzování, bez zápachu
 • Extrémní přídržnost k podkladu

Použití Den Braven lepidlo elastické na podlahy HYBRI FLOOR L8400 5kg /51209HF/

 • Lepení dřevěných parket na savé i nesavé podklady
 • Lepení dřevěných intarzovaných parket na nové i staré podklady
 • Lepení dřevěných podlah a prahů
 • PVC, lino, beton dřevo
 • Interiér, exteriér


Soubory ke stažení

 

   1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

   GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

 

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal.

dot