Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN lepidlo disperzní PROFI na podlahy PRO 7600

Dispérzní lepidlo na podlahy

obrázky mohou být ilustrační
pro-7600-profesionalni-disperzni-lepidlo-na-podlahy.png
pro-7600-profesionalni-disperzni-lepidlo-na-podlahy.png

Varianty

Kód výrobku 144500375
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
5 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
798 Kč
660 Kč
Expedice:
skladem 11 ks
ks 

Popis

Je bez-rozpouštědlové lepidlo, na bázi disperze. Vytváří trvale pevný, elastický spoj. Okamžitě a snadno použitelné, lehce roztíratelné. Vysoká přilnavost k savým materiálům.

Vlastnosti a použití 

  • PVC a Linoleum koberce
  • Vinyl
  • Korkment
  • Textilní krytiny
  • Koberce a vpichované koberce
  • Vysoká přídržnost na textilní krytiny
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Interiér

Soubory ke stažení

 

Balení

  • 5kg

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.
EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-
methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

dot