Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI transparentní

Přípravek na bázi polyxystearanu pro ochranu porézních materiál

obrázky mohou být ilustrační
impregnacni-a-ochranny-nater-zdiva-profi.png
impregnacni-a-ochranny-nater-zdiva-profi.png

Varianty

Kód výrobku
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
5 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
265 Kč
219 Kč
Expedice:
skladem 9 ks

Zvolte prosím VARIANTU produktu

Popis DEN BRAVEN impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI transparentní

Jednosložkový koncentrovaný profi přípravek, na bázi polyxystearanů. Určený pro impregnaci všech druhů savých podkladů před klimatickými vlivy nad úrovní terénu.

Vlastnosti DEN BRAVEN impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI transparentní

  • Difuzní, zvýrazňuje přírodní kresbu a vzhled
  • Přetíratelný vodou ředitelnými, syntetickými i olejovými nátěry
  • Zamezuje destrukci porézních materiálů
  • Zamezuje pronikání nečistot do materiálů
  • Ochrana před působením mrazu a rozmrazovacích solí
  • Nepřímo zvyšuje tepelné a zvukově izolační vlastnosti zdiva díky účinnému snížení pronikání vody do konstrukce
  • Obsahuje organická rozpouštědla

Použití DEN BRAVEN impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI transparentní

  • Impregnace porézních materiálů před působením vlhka a vody
  • Ochrana před vnikáním chemických látek a nečistot do savých materiálů
  • Ochrana omítek, cihelného zdiva, pohledových a nekonstrukčních betonů, přírodního i umělého kamene a jiné minerální podklady

Soubory ke stažení

 1024px-GHS-pictogram-exclam.svg       1024px-GHS-pictogram-exclam.svg       1024px-GHS-pictogram-exclam.svg        GHS02-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP

GHS07 - dráždivé     GHS09 - látky            GHS08 - látky       GHS02 - hořlavé látky
 látky                           nebezpečné pro       nebezpečné
                                    životní prostředí       pro zdraví                             

 Signální slovo: Nebezpečí

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 - Dráždí kůži.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 - Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301+P330 +P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P308+P313 - Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

 

dot