Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN Hmota rychloopravná kotvicí FAST FIX 5kg /57700Q/

Malta na bázi cementu s rychlým tvrdnutím.

obrázky mohou být ilustrační
rychloopravna-kotvici-hmota-fast-fix.jpg
rychloopravna-kotvici-hmota-fast-fix.jpg
Kód výrobku 144500481
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
5 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
144 Kč
119 Kč
Expedice:
skladem 18 ks
ks 

Popis DEN BRAVEN Hmota rychloopravná kotvicí FAST FIX 5kg /57700Q/

Sanační malta na bázi cementu s rychlým tvrdnutím. Malta je po vytvrzení odolná vodě, povětrnostním vlivům a mrazu. Tloušťka v jednom pracovním úkonu 1 až 30 cm. Spotřeba suché směsi je cca 2,0 kg/mm/m2.

Vlastnosti DEN BRAVEN Hmota rychloopravná kotvicí FAST FIX 5kg /57700Q/

  • Pracovní tloušťka malty až 30 cm;
  • Pro vnitřní i vnější použití;
  • Fixace již po 30 min.;
  • Plné vytvrzení do 2 hod.;
  • I na svislé plochy;
  • Rychletvrdnoucí;

Použití DEN BRAVEN Hmota rychloopravná kotvicí FAST FIX 5kg /57700Q/

  • Pro opravy a reprofilaci betonových a železobetonových konstrukcí;
  • Opravy lokálních poškození balkónů, lodžií, plotů, prefabrikátů, schodů, výtluků apod.;

Soubory ke stažení

 
GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                           1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky            GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.
P302+P335+P334 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené
vody [nebo zabalte do vlhkého obvazu].

P333 + P313 Při podrážení kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!

  

dot