Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN hloubková penetrace

obrázky mohou být ilustrační
1.PNG
1.PNG

Varianty

Kód výrobku
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
39 Kč
32 Kč
Expedice:
skladem 75 ks

Zvolte prosím VARIANTU produktu

Popis

Vysoce kvalitní penetrace pro sjednocení savosti podkladu a snížení jeho nasákavosti. Vhodné použití před lepením obkladů a dlažeb, také před vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami. Hloubková penetrace slouží k lokálním opravám podkladních betonů, betonových podlah, cihelného zdiva a tahaných omítek, nebo před nátěry zdiva či fasád. Vytváří bariérový efekt – potlačuje vzlínání rozpustných solí z podkladu. Vydatnost až 30 m2/l (při ředění 1:5).

Charakteristika

  • po vytvrzení nerozpustná ve vodě
  • zpevňuje podklad, zvyšuje jeho mechanickou odolnost
  • zvyšuje přilnavost podkladu následných vrstev
  • bez obsahu rozpouštědel
  • spotřeba 0,20 l/m2

Použití

  • na nekonstrukční a konstrukční beton, anhydrit, zdivo, omítky, sádrokartonové a cementovláknité desky aj. minerální podklady
  • penetrace betonových podlah před aplikací samonivelačních a vyrovnávacích stěrek
  • ke zpevnění a sjednocení savosti podkladu
  • sjednocení nasákavosti podkladu před lepením obkladů a dlažeb
  • jako adhezní můstek pro další materiály: vodou ředitelné nátěrové hmoty, lepidla, akrylátové fasádní nátěrové hmoty, syntetické omítkoviny, tmely, vyrovnávací a sanační hmoty na bázi polymerních disperzí

Soubory ke stažení

 
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici .
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

dot