Menu Výrobci Přejít na filtr

DEN BRAVEN akrylový tmel bílý 310 ml SL /20102SL/

Pro tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdivem, rohových spár a pod.

obrázky mohou být ilustrační
kkk.jpg
kkk.jpg
Kód výrobku 144500121
VýrobceiDen Braven

Výrobce stavební chemie a systémových řešení pro stavebnictví a průmysl.

Parametry produktu:
Váha
0.35 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
39 Kč
32 Kč
Doporučená cena vč. DPH
45 Kč
Expedice:
skladem 1 320 ks
ks 

Popis DEN BRAVEN akrylový tmel bílý 310 ml SL /20102SL/

Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi akrylátové disperze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-elastický spoj.

Vlastnosti DEN BRAVEN akrylový tmel bílý 310 ml SL /20102SL/

  • Bez rozpouštědel
  • Antikorozní – vhodný na ocel, pozinkovaný. plech apod.
  • Vysoká přilnavost na dřevo, sádrokarton, zdivo, beton apod.
  • Velmi lehce se nanáší, přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami

Použití DEN BRAVEN akrylový tmel bílý 310 ml SL /20102SL/

  • Pro interiéry; opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu, betonu
  • Tmelení spár sádrokartonových konstrukcí, mezi rámy oken, dveří a zdivem
  • Tmelení okenních parapetů, podhledových kazet, spár mezi schodištěm a zdivem
  • Podtmelování a těsnění vzduchotechniky, rour, kolen či přechodů

Soubory ke stažení 


GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP

Signální slovo: Nebezpečí

H301
Toxický při požití.
H302
Zdraví škodlivý při požití.
H304
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H310
Při styku s kůží může způsobit smrt.
H311
Toxický při styku s kůží.
H314
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315
Dráždí kůži.
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318
Způsobuje vážné poškození očí.
H330
Při vdechování může způsobit smrt.
H331
Toxický při vdechování.
H373
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400
Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH071
Způsobuje poleptání dýchacích cest.
EUH208
Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on; reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262
Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P501
Odstraňte obsah/obal do nádob stavebního odpadu ve sběrných dvorech odpadů.

dot