Menu Výrobci Přejít na filtr

Čistič odpadu RAVAK-TURBO CLEANER 1000g /X01105/

Čistící prostředek do odpadu - čistič do odpadu

obrázky mohou být ilustrační
turbo-cleaner.jpg
turbo-cleaner.jpg
Kód výrobku 502200698
VýrobceiRavak

Český výrobce koupelnového vybavení je na trhu více než dvacet let, díky dlouholetým zkušenostem ve výrobě, se řadí mezi prestižní výrobce v tomto odvětví. Ravak nabízí akrylátové vany, sprchové kouty a dveře, hydromasážní systémy, umyvadla, nábytek, vodovodní baterie, příslušenství a mnoho dalších designových doplňků a koupelnového vybavení.

Parametry produktu:
Váha
1.03 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
153 Kč
126 Kč
Záruka
24 měsíců
Doporučená cena vč. DPH
180 Kč
Expedice:
skladem 4 ks
ks 

Popis Čistič odpadu RAVAK-TURBO CLEANER

Velká část běžných desinfekčních a čisticích prostředků obsahuje chlor či jiné agresivní látky, které mohou sanitární výrobky ve vaší koupelně nenávratně poškodit. Proto firma RAVAK vyvinula vlastní koupelnovou kosmetiku, jejíž účinky jsou pravidelně testovány a firma nese za jejich funkčnost a nezávadnost plnou záruku. Vyvarujte se používání neodzkoušených čisticích prostředků ve vaší koupelně! Koupelnu šetrně očistí, ale neohrozí nejrůznější použité materiály, které by jinak mohl nevhodně zvolený čistící prostředek nenávratně poškodit. Účinky našich čistících prostředků jsou pravidelně testovány a za jejich funkčnost a nezávadnost neseme plnou záruku. TURBO CLEANER je vysoce účinný čistič odpadů.

Vlastnosti Čistič odpadu RAVAK-TURBO CLEANER

  • obsah: 1000 g
  • účel: na čištění odpadů
  • použití: Do výlevky nasypte 30 – 90 g přípravku, zalijte 0,1 – 0,4 l horké vody (podle množství přípravku), nechte působit nejméně 30 minut a poté propláchněte studenou vodou. Upozornění: Vyvarujte se styku přípravku RAVAK TurboCleaner s pokožkou! 

 

Soubory ke stažení

 

    GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                  

GHS05 - korozivní a žíravé látky        

Signální slovo: Nebezpečí

 

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
P260 - Nevdechujte prach.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 - Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P321 - Odborné ošetření (viz informace na tomto štítku).

dot