Menu Výrobci Přejít na filtr

Ceresit CT 80 univerzal 25kg lepicí a stěrková malta na polystyren i miner.vlnu 1769317

Univerzální lepicí a stěrková malta pro lepení izolačních desek a minerální vlny

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
1.PNG
1.PNG
Kód výrobku 146000744.OV
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
197 Kč
163 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dnů - 197 Kč
Expedice:
skladem 1 599 ks
ks 

Popis Ceresit CT 80

Lepicí a stěrková malta k lepení izolačních desek z EPS i minerální vlny a k vytváření výztužné vrstvy s armovací sítí v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm (ETICS)

  • Spotřeba:
  • cca 5,0 kg/m²
  • Balení: 
  • 25 kg papírový pytel

Základní informace

Lepicí a stěrková malta Ceresit CT 80 je určena k lepení desek z pěnového polystyrenu, minerální vlny s podélným i kolmým vláknem a k aplikaci armovací vrstvy vyztužené síťovinou se skleným vláknem v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm (ETICS). Maltu lze použít jak pro novostavby, tak při provádění renovací fasád.

Vlastnosti Ceresit CT 80

  • univerzální
  • flexibilní
  • paropropustná
  • dobrá přídržnost

Soubory ke stažení

Video ETICS

   

 GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ .

P501 - Odstraňte obsah/obal ...


dot