Menu Výrobci Přejít na filtr

Ceresit CR 90 Crystalizer 25 kg /1146177/

Těsnicí malta s krystalizujícím efektem.

obrázky mohou být ilustrační
CR90.jpg
CR90.jpg
Kód výrobku 146000565
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
1 259 Kč
1 041 Kč
Doporučená cena vč. DPH
1259 Kč
Expedice:
skladem 4 ks
ks 

Popis Ceresit CR 90 Crystalizer

Cementem vázaná krystalizující malta k utěsnění staveb a stavebních dílců proti vodě a vlhkosti

Vlastnosti Ceresit CR 90 Crystalizer

 • vodotěsná
 • odolná proti působení vody z negativní i pozitivní strany
 • díky krystalizaci uzavírá strukturu betonu pod povrchem
 • uzavírá mikrotrhliny ve struktuře betonu do 0,4 mm
 • možno použít spolu s izolačními pásy
 • paropropustná
 • mrazuvzdorná
 • nanášení štětkou, hladítkem nebo nástřikem

Základní informace

Pro utěsnění stabilních a vyzrálých minerálních podkladů. Malta vytváří plošnou utěsňující vrstvu na povrchu podkladu a díky krystalizaci dodatečně pod povrchem podkladu uzavírá póry a trhliny. Pro izolaci balkónů, soklů, podzemních částí budov, sklepů, nádrží na vodu (včetně pitné), s hloubkou vodního sloupce do 15 m, malých monolitických bazénů do 20 m2. Malta může být použita proti působení vody jak z pozitivní strany konstrukce, tak i negativní strany (do 5 m vodního sloupce). Zvýšená elasticita umožňuje aplikaci ve spolupráci s izolačními pásy. Těsnicí maltu chraňte před mechanickým poškozením další vrstvou potěru, omítky nebo přilepením keramických obkladů nebo dlažby. Těsnicí malta splňuje nároky izolací typu mírného, středního i vysokého zatížení.

Technické informace

 • Skladovatelnost: Do 12 měsíců od data výroby, na paletách, v suchém prostředí, v originálních a nepoškozených obalech.
 • Spotřeba: 3 - 8 kg/m² podle použití (viz technický list)
 • Pochozí: po 2 dnech

Soubory ke stažení

 Pracovní postup

Příprava podkladu
Podklady musí být nosné, pevné, rovné, nasákave a pórovité, neobsahující oddělující substance (např. tuky, živice a prach). Podkladem mohou být:

- beton třídy min. B 15 (stáří více jak 3 měsíce),
- cementové a vápenno-cementové omítky tl. >10 mm a cementové potěry (pevnost >12 N/mm2, stáří min. 28 dní),
- rychletvrdnoucí cementový potěr Ceresit CN 87 (stáří min 3 dny),
- zdivo z cihel a bloků s pevností >6 N/mm2, provedené na plné spáře (stáří více jak 3 měsíce).

Stávající znečištění a vrstvy s nízkou přídržností, stejně tak jako veškeré malířské nátěry odstraňte. Odstranit je nutno také vápenné omítky a povrch zdiva zasažený plísněmi. Vydrolené spáry je třeba proškrábnout na hloubku cca 2 cm a vyplnit cementovou maltou. Hluboké dutiny a nerovnosti je nutno vyplnit zdivem a cementovou maltou nebo betonem. Podklady s nevyhovujícím a nestejnorodým povrchem (např. zdivo z cihel a kamene) pokryjte cementovou omítkou. Hrany zkoste, případně srazte (šířka fasetky cca 3 cm), rohy a kouty vyplňte cementovou maltou a vykružte do poloměru cca 4 cm. Před nanášením CR 90 podklad navlhčete tak, aby se netvořily kaluže. Bezprostředně před nanesením malty musí být podklad matně vlhký.

Zpracování
Obsah balení přisypávejte do odměřeného množství čisté, studené vody a míchejte pomocí nízkorychlostního míchadla na jednolitou hmotu bez hrudek. Hustotu malty je nutno zvolit podle způsobu nanášení:

- pro nanášení štětkou nebo stříkáním – 8 l vody na 25 kg CR 90,
- pro nanášení hladítkem – 6 l vody na 25 kg CR 90.

Maltu nanášejte na vlhký, ne však mokrý podklad. V případě nanášení nástřikem aplikujte hmotu v jedné vrstvě až do dosažení požadované tloušťky vrstvy. V případě ruční aplikace první vrstvu nanášejte vždy štětkou, další vrstvy buď hladítkem, nebo 2 nátěry štětkou prováděnými do kříže. Nanesenou vrstvu chraňte před příliš rychlým prosycháním. Druhou vrstvu nanášejte ve chvíli, kdy je první vrstva zaschlá na povrchu, ale ještě mokrá. Stejně tak postupujte i v případě třetí vrstvy. (V běžných podmínkách je doporučený interval cca 3 hodiny, závisí však na konkrétních podmínkách na stavbě.) Po dvou dnech je možno po nanesené těsnicí maltě chodit, přesto ani po úplném zatvrdnutí není těsnicí malta odolná proti intenzivnímu mechanickému zatížení a je nutno její povrch chránit aplikací další povrchové vrstvy, např. omítkou, betonem nebo nalepením keramického obkladu nebo dlažby.

       GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte lékaře.
P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

dot