Menu Výrobci Přejít na filtr

Ceresit CR 65 25 kg /257966/

Těsnicí malta.

obrázky mohou být ilustrační
CR65.jpg
CR65.jpg
Kód výrobku 146000564
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
759 Kč
627 Kč
Expedice:
do 2-3 dnů
ks 

Popis Ceresit CR 65

Cementová těsnicí malta Ceresit CR 65 k utěsnění staveb a stavebních dílců proti vodě.

Vlastnosti Ceresit CR 65

 • vodotěsná
 • paropropustná
 • mrazuvzdorná
 • s vysokou přilnavostí
 • nanášení štětkou, hladítkem nebo nástřikem
 • možno aplikovat na mokré podklady

Základní informace

Pro horizontální i vertikální plošné utěsnění minerálních podkladů neobsahujících soli proti vlhkosti a vodě, pro utěsnění malých monolitických bazénů a zásobníků na vodu (i pitnou), s výškou sloupce hladiny vody do 5 m. Může být použita pro izolaci soklů a vnějších stěn sklepů. Působí jako dokonalá ochrana betonu, železobetonu, cementových omítek a potěrů. Může být použita na pozitivní stranu působení vody. Těsnicí maltu chraňte před mechanickým poškozením další vrstvou potěru, omítky nebo přilepením keramických obkladů, dlažby apod. Na nestabilních a kritických podkladech použijte elastické těsnicí materiály. Těsnicí malta splňuje požadavky na utěsnění typu mírného, středního i vysokého zatížení.

Technické informace

 • Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
 • Spotřeba: 3 - 8 kg/m² podle použití (viz technický list)
 • Odolnost vůči dešti: po 4 hodinách
 • Pochozí: po 2 hodinách
 • Nanášení dalších vrstev: po 7 dnech

Pracovní postup

Příprava podkladů
Minerální podklad musí být rovný, pevný, nosný, čistý, bez prasklin a zbavený látek zabraňujících přilnavosti. Povrch musí mít hrubou strukturu s otevřenými póry a dobrou přilnavostí. Všechny hrany musí být seříznuty nebo sraženy. Zaoblete všechny rohy minimálně na poloměr 4 cm. Opravte všechny vady, vyrovnejte velké nerovnosti a vyplňte spoje maltou. Zvětšete praskliny a vyplňte je cementovou maltou nebo vyspárujte prasklinu epoxidovou pryskyřicí CK 740. Nerovné zdivo s velkým množstvím výstupků a vad vyrovnejte základní omítkou z cementové malty. Ujistěte se, že připravený podklad pečlivě předem namočíte. Při hydroizolaci stěn a základových ploch uvnitř nebo venku, např. v případě zadní penetrace vlhkosti, předem ošetřete plochy silicifikační kapalinou CO 81. Při hydroizolaci ze záporné strany musí mí podklad dostatečnou mechanickou pevnost.

Zpracování
Vsypejte CR 65 do čisté vody a zcela ji promíchejte, aby nevznikly hrudky. Hydroizolační nátěr se musí vždy skládat ze dvou vrstev. Nejprve aplikujte silnou vrstvu CR 65 štětkou. Povrch musí být předem navlhčen. Silicifikační kapalina se musí do podkladu vsáknout, ale podklad musí být stále mokrý. Když první vrstva dosáhne dostatečné povrchové pevnosti, podklad znovu namočte a následně naneste hydroizolační hmotu hladítkem nebo aplikujte dvě tenké vrstvy hmoty pomocí štětky. Maximální tloušťka každé nanesené vrstvy je 5 mm. Pokud práci přerušíte na déle než 24 hodin, před nanesením další vrstvy přidejte do hmoty syntetickou pryskyřici CC 81. Hydroizolační povrch chraňte před příliš rychlým schnutím; udržujte jej vlhký minimálně po dobu 24 hodin. Nadměrnou maltu lze odstranit vodou, dokud je stále čerstvá, ale ztuhlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.

Soubory ke stažení

 Aplikační videa

Kladení velkoformátových obkladů a dlažeb

Hydroizolace základů – zemní vlhkost a hydroizolační cementový systém pod tlakem

Hydroizolace proti negativnímu tlaku vody pomocí Ceresit CR 65

 

      GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte lékaře.
P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

dot