Menu Výrobci

Ceresit CN 83 25 kg /219153/

Rychletvrdnoucí hmota pro vyrovnávání podlahových vrstev.

obrázky mohou být ilustrační
CN83.jpg
CN83.jpg
Kód výrobku 146000705
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
289 Kč
239 Kč
Expedice:
Vyřazeno z nabídky
Poraďte se s námi ohledně alternativy produktu

Popis Ceresit CN 83

Cementová hmota pro vyrovnání silně zatížených podlah a opravy betonu v interiéru i exteriéru v rozsahu od 5 do 30 mm

Vlastnosti Ceresit CN 83

 • pochozí po 5 hodinách
 • odolná silnému zatížení
 • voděodolná
 • mrazuvzdorná
 • odolná proti oděru
 • pro interiér i exteriér

Oblast použití

Ceresit CN 83 Rychletvrdnoucí hmota je určena k provádění vyrovnávacích vrstev bezprostředně svázaných s podkladem. Může být použita k vyrovnání podlah z betonu, jako ukončovací podlahová vrstva nebo vrstva pod podlahy z keramiky. Použití vyrovnávací hmoty je možné i pro opravy betonových prvků jako: schody, podesty, rampy, obrubníky apod. Použití je možné v interiéru i exteriéru. Podlahy z vyrovnávací hmoty v tloušťkách od 5 do 30 mm jsou velmi odolné proti silnému mechanickému zatížení a oděru. Může být použita ve výrobních halách, skladech, dílnách apod. Vyrovnávací hmota Ceresit CN 83 díky své hutné konzistenci umožňuje vytvoření spádu. Povrch vyrovnávací hmoty CN 83 lze pokrýt ukončovacím nátěrem, případně lze lepit keramickou dlažbu vhodnými lepidly Ceresit CM.

Technické informace

 • Poměr míchání: 3,0 l vody na 25 kg
 • Teplota pro zpracování: od +5 °C do +25 °C
 • Doba zpracování: cca 40 min.
 • Pochozí po: cca 5 hod.
 • Pevnost v tlaku (dle ČSN-EN 13813): C35
 • Pevnost v tahu za ohybu (dle ČSN-EN 13813): F7
 • Smršťování (dle ČSN-EN 13813): -1,30 mm/m
 • Odolnost proti obrusu Böhmeho metodou (dle ČSN-EN 13813): A22
 • Reakce na oheň (dle ČSN-EN 13813): A2fl
 • Uvolňování prchavých látek: ve shodě s ČSN-89/Z-0421/02
 • Orientační spotřeba
  • - hmota CN 83: cca 1,8 kg/ m2 na každý 1 mm tl. vrstvy
  • - kontaktní vrstva: cca 0,25 l CC 81 a 3,5 kg CN 83

Pracovní postup

Přidejte 25 kg CN 83 do cca 3 l čisté vody. Směs promíchejte míchacím zařízením nebo elektrickou vrtačkou s nasazeným míchadlem, dokud nebude zcela bez hrudek.
Hmotu naneste do 45 minut na kontaktní vrstvu, dokud je stále mokrá, a vetřete do povrchu. Povrch vyhlaďte.

step-2

step-2-1-83

 

Aplikační video

Soubory ke stažení

 

      GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P313  - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

dot