Menu Výrobci

Ceresit CN 76 25 kg /219137/

Samonivelační a vyrovnávací hmota.

obrázky mohou být ilustrační
CN76.jpg
CN76.jpg
Kód výrobku 146000704
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
689 Kč
569 Kč
Expedice:
Vyřazeno z nabídky
Poraďte se s námi ohledně alternativy produktu

Popis Ceresit CN 76

Samonivelační a vyrovnávací hmota Ceresit CN 76 Cementová hmota pro vyrovnání silně zatížených podlah v rozsahu od 4 do 50 mm.

Vlastnosti Ceresit CN 76

 • pochozí po 3 hodinách
 • voděodolná
 • mrazuvzdorná
 • odolná silnému zatížení

Oblast použití

Ceresit CN 76 Samonivelační a vyrovnávací hmota je určena pro provádění vyrovnávacích vrstev na betonových podkladech. Může být použita k vyrovnání podlah z betonu, jako ukončovací podlahová vrstva nebo vrstva pod podlahy z keramiky. Podlahy z vyrovnávací hmoty Ceresit CN 76 v tloušťkách od 6 do 50 mm jsou velmi odolné proti silnému mechanickému zatížení a oděru. Mohou být použity ve výrobních halách, skladech, dílnách, garážích, nákladových rampách apod. Vyrovnávací hmotu CN 76 lze pokrýt ukončovacím nátěrem. Vyrovnávací hmota Ceresit CN 76 rozmíchaná s menším množstvím vody na konzistenci plastickou umožňuje vytvoření spádu. V případě provádění vyrovnávacích vrstev od 15 do 50 mm přidejte do vyrovnávací hmoty CN 76 plnivo o zrnitosti 0-8 mm.

Technické informace

 • Poměr míchání:  
  • konzistence plastická: 3,0 l vody na 25 kg
  • konzistence rozlevná: 3,6 l vody na 25 kg
  • s přidáním plniva: 3,6 l vody na 25 kg           3,6÷3,75 l vody + 12,5 kg
 • plniva 0÷8 mm na 25 kg CN 76
 • Teplota pro zpracování: od +5 °C do +25 °C
 • Doba úvodního zrání: cca 5 min.
 • Doba zpracování: cca 20 min.
 • Pochozí po: cca 3 hod.
 • Pevnost v tlaku (dle ČSN-EN 13813): C35
 • Pevnost v tahu za ohybu (dle ČSN-EN 13813): F7
 • Smršťování (dle ČSN-EN 13813): -1,5 mm/m
 • Odolnost proti obrusu Böhmeho metodou (dle ČSN-EN 13813): A22
 • Reakce na oheň (dle ČSN-EN 13813): A2fl - s1,d0
 • Uvolňování prchavých látek: ve shodě s ČSN-89/Z-0421/02
 • Orientační spotřeba: cca 2,0 kg/ m² na každý 1 mm tl. vrstvy

Pracovní postup

Podklad musí být čistý, bez prasklin, pevný, suchý, zbavený látek zabraňujících přilnavosti a musí splňovat aktuální platné místní normy.
CN 76 smíchejte s čistou vodou (míchací poměr je uveden v technickém listu). Směs promíchejte elektrickým míchadlem rychlostí přibližně 600 ot./min, dokud nebude zcela bez hrudek.
Samonivelační hmotu nalijte na podlahu a rozhrňte ji dlouhým ocelovým hladítkem nebo shrnovací lištou.
Povrch čerstvě nanesené hmoty přejeďte provzdušňovacím válečkem, aby se uvolnily vzduchové bubliny. Pokud hmotu mícháte v dávkách, jednotlivé dávky nanášejte okamžitě, aby se spojily za mokra.

step-1

step-2

step-3

step-4

 

Aplikační video

Soubory ke stažení

 

      GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

dot