Menu Výrobci Přejít na filtr

Ceresit CN 68 25 kg /1459766/

Cementová samonivelační hmota.

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
CN68.jpg
CN68.jpg
Kód výrobku 146000701
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
409 Kč
338 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dnů - 409 Kč
Expedice:
skladem 75 ks
ks 

Popis Ceresit CN 68

Samonivelační hmota Ceresit CN 68  k vyrovnání podlah v interiéru v rozsahu od 2 do 15 mm

Vlastnosti Ceresit CN 68

 • samonivelační
 • pochozí po 4 - 6 hodinách
 • pod všechny typy krytin
 • odolná bodovému zatížení
 • pro podlahové vytápění
 • možnost strojního zpracování
 • úsporná ve spotřebě

Oblast použití

Ceresit CN 68 Samonivelační hmota je určena k provádění vyrovnávacích vrstev bezprostředně svázaných s podkladem. Může být použita k vyrovnání podlah z betonu, cementových potěrů (i potěry s podlahovým vytápěním) a anhydritu, pod podlahy z keramiky a ostatní krytiny, jako např.: koberce, korek, PVC apod. K vyrovnávání podlah pouze v interiéru, na podkladech nezatížených trvalou vlhkostí, všude tam, kde bude položena další krytina. Samonivelační hmota není určena jako samostatná pochozí vrstva.

Technické informace

 • Poměr míchání cca 5,5 - 6,0 l vody na 25 kg
 • Doba zpracování: cca 20 min.
 • Pochozí po: cca 4 - 6 hod.
 • Pevnost v tlaku: C20
 • Pevnost v tahu za ohybu: F5
 • Smršťování: -0,1 %
 • Reakce na oheň: A2fl - s1
 • Uvolňování korozivních látek: ve shodě s PN-89/Z-0421/02
 • Orientační spotřeba: cca 1,5 kg/ m² na každý 1 mm tl. vtstvy

Pracovní postup

Podklad musí být čistý, bez prasklin, pevný, suchý, zbavený látek zabraňujících přilnavosti a musí splňovat aktuální platné místní normy.
CN 69 smíchejte s čistou vodou (míchací poměr je uveden v technickém listu). Směs promíchejte elektrickým míchadlem rychlostí přibližně 600 ot./min, dokud nebude zcela bez hrudek.
Samonivelační hmotu nalijte na podlahu a rozhrňte ji dlouhým ocelovým hladítkem nebo shrnovací lištou.
Povrch čerstvě nanesené hmoty přejeďte provzdušňovacím válečkem, aby se uvolnily vzduchové bubliny. Pokud hmotu mícháte v dávkách, jednotlivé dávky nanášejte okamžitě, aby se spojily za mokra.

step-1

step-2

step-3

step-4

 

Aplikační video

Soubory ke stažení

 

      GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

dot