Menu Výrobci Přejít na filtr

Ceresit CM 17 Super Flexible 25 kg

Flexibilní lepidlo i do mokrých prostorů a provozoven.

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
CM1725.jpeg
CM1725.jpeg
Kód výrobku 146000612
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
673 Kč
556 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dnů - 673 Kč
Expedice:
skladem 481 ks
ks 

Popis Ceresit CM 17 Super Flexible 25 kg

Tenkovrstvé flexibilní lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažby na kritických podkladech

Vlastnosti Ceresit CM 17 Super Flexible 25 kg

  • pro balkóny, terasy, bazény a nádrže na vodu, schodiště, sklady, prodejny
  • voděodolné a mrazuvzdorné
  • příčná deformace – S1
  • pro nestabilní a kritické podklady
  • vysoká přídržnost
  • pro podlahová vytápění
  • pro lepení nesavé dlažby
  • pro náročné aplikace
  • pro interiér i exteriér

Oblast použití Ceresit CM 17 Super Flexible 25 kg

Pro lepení obkladů a dlažby z keramiky, desek z betonu a kamene (vyjma mramoru) na stabilních i kritických podkladech. Jeho vlastnosti umožňují flexibilní spojení obkladu s podkladem a přenos smykového napětí mezi nimi. To umožňuje lepení obkladů a dlažby na podkladech, jako jsou např.: montované příčky, dřevotřískové a OSB desky, podlahy s podlahovým vytápěním, schodiště, balkóny a terasy, bazény a nádrže na vodu. Vysoká přídržnost umožňuje lepení obkladů a dlažby se savostí < 3 % i velkých formátů s plochou více jak 1 m2. Použití v interiéru i exteriéru.

Soubory ke stažení


GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP  1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

Signálním slovem: Nebezpečí

H315
Dráždí kůži.
H318
Způsobuje vážné poškození očí.
H335
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260
Nevdechujte prach.
P280
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P302+P352
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
P310
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P313
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501
Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

dot