Menu Výrobci Přejít na filtr

Ceresit CM 14 Express Elastic Universal 25 kg

Rychleschnoucí zlepšené cementové lepidlo.

obrázky mohou být ilustrační
cm14universal_cz_sk.jpg
cm14universal_cz_sk.jpg
Kód výrobku 146000614
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
799 Kč
660 Kč
Expedice:
skladem 106 ks
ks 

Vlastnosti Ceresit CM 14 Express rychletvrdnoucí silnovrstvé lepidlo C2FE 25kg

 • pro obklady a dlažbu z keramiky, přírodního i umělého kamene
 • pro použití v koupelnách, vlhkých prostorách, na balkonech a terasách
 • pro vytápěné podlahy
 • voděodolné
 • pro velké i malé formáty obkladů
 • pro interiér i exteriér
 • prodloužená otevřená doba
 • snadná zpracovatelnost díky plastifikované konzistenci

Oblasti použití Ceresit CM 14 Express rychletvrdnoucí silnovrstvé lepidlo C2FE 25kg

Zlepšené lepidlo Ceresit CM 14 Universal je určené k lepení nenasákavé (gresové) a keramické dlažby, cementových desek a obkladů z umělého i přírodního kamene nenáchylného k probarvení v interiéru i exteriéru a k lepení na kritických podkladech. Lepidlo CM 14 Universal může být použito pro oblasti zatížené vlhkostí a pro podlahové vytápění. Je doporučeno pro podlahy se zvýšeným funkčním zatížením jako v nákupních centrech či na schodištích. Vlastnosti lepidla umožňují použití na sádrovláknité desky a sádrokarton, anhydritové potěry, sádrové a betonové podklady a těsnicí hmoty Ceresit CL 50 a CL 51. Vysoká přídržnost lepidla umožňuje použití na kritických podkladech v interiéru.

Další informace Ceresit CM 14 Express rychletvrdnoucí silnovrstvé lepidlo C2FE 25kg

 • Báze: směs cementu s plnivy a modifikátory
 • Hustota: cca 1,23 kg/cm3
 • Teplota zpracování: Od +5 °C do +25 °C
 • Poměr míchání: 7,0 -7,5 l na 25 kg
 • Doba úvodního zrání: cca 5 min
 • Doba zpracování: do 2 hod.
 • Plné zatížení: po 3 dnech
 • Tepelná odolnost: od -30 °C do + 70 °C
 • Přídržnost:
 • (Dle normy ČSN EN 12004) ≥ 1 N / mm2

Soubory ke stažení

 

      GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal

dot