Menu Výrobci Přejít na filtr

Ceresit CM 11 Plus Ceramic & Gres 25 kg

Tenkovrstvé lepidlo k lepení obkladů a dlažeb

obrázky mohou být ilustrační Akční cena
CM11_PLUS_Ceramic_Gres_CZ_SK_25kg.jpg
CM11_PLUS_Ceramic_Gres_CZ_SK_25kg.jpg
Kód výrobku 146000603
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
169 Kč
140 Kč
Expedice:
skladem 302 ks
ks 

Popis Ceresit CM 11 Comfort Gres

Tenkovrstvé lepidlo Ceresit CM 11 Comfort Gres pro lepení obkladů a dlažby s nízkou savostí (gresových) na stabilních podkladech

Vlastnosti Ceresit CM 11 Comfort Gres

 • na gresové a keramické obklady a dlažby
 • na obklady a dlažbu s délkou jedné strany 60 cm a celkovou plochou do 0,25 m2
 • extra snížený skluz
 • spárování na stěnách možné už po 8 hodinách (gresové obklady)
 • nízkoemisní lepidlo s certifikací EC1 PLUS®

Oblasti použití Ceresit CM 11 Comfort Gres

Ceresit CM 11 PLUS je nízkoemisní lepidlo třídy C1T s certifikací EC1 PLUS® určené:

 • na lepení gresových a keramických (glazované i terrazzo) obkladů a dlažeb a na lepení přírodního kamene (stálobarevný),
 • na obklady a dlažbu s délkou jedné strany 60 cm a celkovou plochou do 0,25 m2,
 • pro interiér i exteriér,
 • na vodorovné i svislé plochy,
 • na cementové a vápenno-cementové omítky, cementové potěry a omítky, beton,
 • v interiéru na anhydrit a poklady ze sádry,
 • na použití na hydroizolaci Ceresit CL 51 (lepení je možné po 2 dnech po aplikaci) a těsnicí maltu Ceresit CR 65 (obklady mohou být položeny nejdéle 4 dny po aplikaci).

Použití lepidla Ceresit CM 11 PLUS se doporučuje:

 • ve vlhkých oblastech (např. koupelny, kuchyně, záchody),
 • v užitkových místnostech (např. sklepy, sklady, sušárny),
 • na schodištích, chodbách, v obývacích místnostech,
 • na lepení soklů na fasádu.

Video 

Soubory ke stažení

 

      GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. SouhlasímVíce

dot