Menu Výrobci Přejít na filtr

Ceresit CE 89 UltraPox 2,5 kg

Epoxidová spárovací hmota a lepidlo

obrázky mohou být ilustrační
Vystrizek.PNG
Vystrizek.PNG

Varianty

Kód výrobku
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
2.50 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
1 199 Kč
991 Kč
Expedice:
V nabídce

Zvolte prosím VARIANTU produktu

Popis Ceresit CE 89 

Dvousložková epoxidová chemicky odolná hmota pro lepení a spárování obkladů, dlažby a mozaiky.

Vlastnosti Ceresit CE 89

  • optimalizovaná odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům
  • stabilní a jednotné barvy pro všechny typy dlaždic
  • snadná aplikace a čištění jako cementová malta
  • zabraňuje úniku barevných pigmentů do keramických povrchů
  • vysoká odolnost proti chemickému a mechanickému zatížení
  • omezení tvorby trhlin a prasklin
  • vhodná jako lepidlo na obklady stěn i podlah
  • pro šířku spáry 1 až 15 mm
  • pro interiér i exteriér
  • vhodná pro kontakt s potravinami

 

Oblasti použití Ceresit CE 89

Ceresit CE 89 je určena pro chemicky a trvale odolné lepení a spárování keramických obkladů, dlažby a mozaiky se spárou 1–15 mm. jako jsou: obytné, veřejné a průmyslové prostory, obklady v koupelnách, sprchách, bazénech, nádržích s termální nebo brakickou (poloslanou) vodou, saunách a parních lázních, dále pro podlahové vytápění, kuchyňské desky, terasy a balkony. Vhodná pro pitnou vodu a zpracování potravin, produkt lze proto použít pro spárování keramických obkladů v prostředích vystavených přímému kontaktu s potravinami, jako jsou: pracovní stoly pro maso, mléčné výrobky nebo mouky, mísy pro chov ryb, kuchyňské stoly v restauracích, pekárnách a cukrárnách. Hmota je vhodná pro lepení a spárování keramických krytin v oblastech vystavených agresivním látkám (viz tabulka chemické odolnosti), jako jsou mlékárny, jatka, restaurace, potravinářské výrobny obecně. Vhodné pro lepení a spárování mozaiky v bazénech na vodotěsných membránách jako CL 50, CL 69.

Soubory ke stažení

 

 1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

 GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 -Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 - Zamezte vdechování mlhy/par.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních a mezinárodních předpisů.

dot