Menu Výrobci Přejít na filtr

Ceresit CE 79 UltraPox Color 5 kg

Epoxidová spárovací hmota a lepidlo

obrázky mohou být ilustrační
710-LIGHT-GRAY (002).jpg
Vystrizek.PNG
710-LIGHT-GRAY (002).jpg
Vystrizek.PNG

Varianty

Kód výrobku 146000462
VýrobceiCeresit

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY S OVĚŘENOU KVALITOU Technologie výroby vychází z nejnovějších poznatků, mnohaletých zkušeností a perfektního zázemí největšího značkového výrobce lepidel – firmy Henkel. Kvalita byla ověřena množstvím realizovaných zakázek po celém světě. Stavební chemie zahrnuje široké spektrum výrobků. Jejich uplatnění je možné prakticky pro veškeré typy prováděných staveb. Systémy Ceresit nabízejí ucelený program pro zateplování, lepení obkladů, izolaci a další.

Parametry produktu:
Váha
5 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
1 659 Kč
1 371 Kč
Expedice:
skladem 1 ks
ks 

Popis Ceresit CE 79 

Dvousložková epoxidová chemicky odolná hmota pro lepení a spárování obkladů a dlažby.

Vlastnosti Ceresit CE 79

  • vysoká stálost barev
  • vodotěsná
  • velmi snadná aplikace a čištění
  • vynikající odolnost proti chemickému a mechanickému zatížení
  • bez smrštění a tvorby trhlin a prasklin
  • pro interiér i exteriér
  • vhodné jako lepidlo na obklady stěn i podlah
  • pro šířku spáry 1 až 15 mm

Oblasti použití Ceresit CE 79

Ceresit CE 79 je určena pro chemicky a trvale odolné lepení a spárování keramických obkladů a dlažeb, přírodního i umělého kamene, kyselinovzdorných cihel, štípaných obkladů, dřevotřískových desek, porcelánu, klinkerových pásků a desek ze syntetických pryskyřic (umělý mramor apod.). Ideální pro lepení a spárování keramických krytin v oblastech vystavených agresivním látkám, např. v terapeutických lázních, mlékárnách, průmyslových kuchyních, skladech baterií, myčkách aut, pivovarech, silech, ustájení zvířat, plaveckých bazénech, laboratořích, lázních, saunách a parních lázních. Pro vnitřní i venkovní použití v trvale mokrých oblastech, odolává brakické (poloslané) vodě.

Soubory ke stažení

 

 1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

 GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 -Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 - Zamezte vdechování mlhy/par.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních a mezinárodních předpisů.

dot