Menu Výrobci Přejít na filtr

Cemix 9005/111 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa, 25 kg

Zdění a současné spárování lícového (pohledového) zdiva.

obrázky mohou být ilustrační
9005-240_080_660.jpg
9005-240_080_660.jpg
Kód výrobku 143300162
VýrobceiCemix

Cemix je společnost rakouské nadnárodní skupiny Lasselsberger - jednoho z předních evropských výrobců suchých omítkových a maltových směsí, disperzních produktů, keramických materiálů a surovin.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
224 Kč
185 Kč
Expedice:
skladem 101 ks
ks 

Popis Cemix 9005/111 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa, 25 kg

Zdění a současné spárování lícového (pohledového) zdiva v jedné pracovní operaci. Ideální na klinkry, lícové a vápenopískové cihly.

Výstřižek

Vlastnosti Cemix 9005/111 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa, 25 kg

  • Pevnost v tlaku (MPa): 5
  • Zrnitost (mm): 2,0
  • Vydatnost (kg/dm3): 1,50
  • Doporučená tl. (mm): 10
  • Spotřeba při doporučené tloušťce cca (kg/m2): 15
  • Hmotnost (kg): 25
  • Paleta (kg): 1200
  • Volně ložená: ANO

Soubory ke stažení Cemix 9005/111 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa, 25 kg

 

    GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte
jej v klidu v poloze vhodné pro pohodlné dýchání.

P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P333+313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal ...

dot