Menu Výrobci Přejít na filtr

Cemix 2210 Lepicí a stěrkovací hmota, zrno 0,7 mm, 25 kg /115/

Mrazuvzdorná lepicí a stěrková hmota.

obrázky mohou být ilustrační
143300081.jpg
143300081.jpg
Kód výrobku 143300081
VýrobceiCemix

Cemix je společnost rakouské nadnárodní skupiny Lasselsberger - jednoho z předních evropských výrobců suchých omítkových a maltových směsí, disperzních produktů, keramických materiálů a surovin.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
179 Kč
148 Kč
Expedice:
skladem 344 ks
ks 

Popis Cemix 2210 Lepicí a stěrkovací hmota, zrno 0,7 mm, 25 kg /115/

Označení výrobku:2210

Lepicí a stěrkovací hmota Basic 2210 Cemix. Mrazuvzdorná lepicí a stěrková hmota pro vnější tepelněizolační systémy. Splňuje požadavky směrnice ETAG 004. Lze použít také pro překrytí problematických míst zdiva nebo běžných omítek při současném vkládání výztužné tkaniny.

Vlastnosti Cemix 2210 Lepicí a stěrkovací hmota, zrno 0,7 mm, 25 kg /115/

  • Doporučená tl. pro stěrkování: 2-5 mm
  • Spotřeba stěrkování cca: 2,2-6,2 kg/m2
  • Spotřeba pro lepení cca: 3-6 kg/m2
  • Hmotnost: 25 kg
  • Paleta: 1200 kg

Soubory ke stažení

 

   GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte
jej v klidu v poloze vhodné pro pohodlné dýchání.

P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P333+313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal ...

dot