Menu Výrobci Přejít na filtr

Cemix 1300 Univerzální zdicí a omítková směs, zrno 2mm, 25 kg /001/

Zdění i omítání běžných stavebních materiálů.

obrázky mohou být ilustrační
143300025.jpg
143300025.jpg
Kód výrobku 143300025
VýrobceiCemix

Cemix je společnost rakouské nadnárodní skupiny Lasselsberger - jednoho z předních evropských výrobců suchých omítkových a maltových směsí, disperzních produktů, keramických materiálů a surovin.

Parametry produktu:
Váha
25 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
109 Kč
90 Kč
Expedice:
skladem 201 ks
ks 

Popis Cemix 1300 Univerzální zdicí a omítková směs, zrno 2mm, 25 kg /001/

Zdění i omítání běžných stavebních materiálů (např. cihly a tvarovky). Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí.

Vlastnosti Cemix 1300 Univerzální zdicí a omítková směs, zrno 2mm, 25 kg /001/

  • Pevnost v tlaku (MPa): 2,5
  • Zrnitost (mm): 2,0
  • Vydatnost (kg/dm3): 1,48
  • Doporučená tl. (mm): 12 (zdění); 15 (omítání)
  • Spotřeba při doporučené tloušťce cca (kg/m2): 18 (zdění); 22,5 (omítání)
  • Hmotnost (kg): 25
  • Paleta (kg): 1200
  • Volně ložená: ANO

Soubory ke stažení

      GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte
jej v klidu v poloze vhodné pro pohodlné dýchání.

P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P333+313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal ...

dot