Menu Výrobci Přejít na filtr

Blesková cementová malta PCI Polyfix® 5min. / 5 kg

Blesková cementová malta k opravě, upevnění a montáži.

obrázky mohou být ilustrační
PCI+Polyfix+5+Min._.jpg
PCI+Polyfix+5+Min._.jpg
Kód výrobku 142300080
VýrobceiBasf - PCI

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.. Značka PCI upevňuje pozici technologického leadra v oblasti stavebních materiálů. Basf vyrábí stavební chemii, zateplovací systémy, fasádní barvy, interiérové barvy, ochrannýé nátěry na dřevo, sanace a izolace železobetonových konstrukcí.

Parametry produktu:
Váha
5 kg
Cena s DPH za ks:
Cena bez DPH za ks:
329 Kč
272 Kč
Expedice:
do 2-3 dnů
ks 

Popis Blesková cementová malta PCI Polyfix® 5min. / 5 kg

Blesková cementová malta k opravě, upevnění, montáži.Vytvrzuje po cca 5min. bez tvorby trhlin. Odolná vůči síranům.
Barva: šedý
Obal: 5 kg vědro

Vlastnosti Blesková cementová malta PCI Polyfix® 5min. / 5 kg

  • Rychle tvrdnoucí, tvrdne bez trhlin za 5 minut.
  • Vodonepropustný, odolný povětrnostním vlivům a mrazu, univerzálně použitelný uvnitř i venku.
  • Snadno zpracovatelný, míchá se jen s vodou.
  • Neobsahuje chloridy, nezpůsobuje korozi oceli.
  • Zpracovává se bez penetrace nebo spojovacích můstků.
  • Síranovzdorný, odolává odpadní vodě.
  • Vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, spolehlivé kotvení.

Soubory ke stažení

 

      GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP                     1024px-GHS-pictogram-exclam.svg

GHS05 - korozivní a žíravé látky         GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

 

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P260 - Nevdechujte prach.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte vodou a mýdlem.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte
jej v klidu v poloze vhodné pro pohodlné dýchání.

P315 - Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P332 + P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362 + P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

dot